موضوعات = فرهنگ و زبان‌های باستانی
بررسی سکه‌های عرب‌ساسانی اشکفت روستای دوکوهک ارسنجان، فارس

دوره 1، شماره 4، دی 1401، صفحه 55-75

10.22034/ais.2023.370610.1032

ابراهیم روستایی فارسی؛ ولی زارعی؛ زهرا نعمتی


سکه‌های عرب‌ساسانی

دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 131-141

10.22034/ais.2022.348546.1020

شاهین آریامنش؛ هوشنگ رستمی