موضوعات = هنر
مطالعۀ ویژگی‌های ساختاری نقاشی‌های مانوی

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 45-67

10.22034/ais.2022.341940.1014

الهه پنجه‌باشی؛ زینب محمدجانی دیوکلائی


بررسی سنگ چشم‌گونه در دورۀ هخامنشی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 67-79

10.22034/ais.2022.146350

نیلوفر رضایی نراقی