مطالعۀ ویژگی‌های ساختاری نقاشی‌های مانوی

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 45-67

10.22034/ais.2022.341940.1014

الهه پنجه‌باشی؛ زینب محمدجانی دیوکلائی


بررسی سکه‌های عرب‌ساسانی اشکفت روستای دوکوهک ارسنجان، فارس

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 55-75

10.22034/ais.2023.370610.1032

ابراهیم روستایی فارسی؛ ولی زارعی؛ زهرا نعمتی