مطالعۀ ویژگی‌های ساختاری نقاشی‌های مانوی

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 45-67

10.22034/ais.2022.341940.1014

الهه پنجه‌باشی؛ زینب محمدجانی دیوکلائی


بررسی سکه‌های عرب‌ساسانی اشکفت روستای دوکوهک ارسنجان، فارس

دوره 1، شماره 4، دی 1401، صفحه 55-75

10.22034/ais.2023.370610.1032

ابراهیم روستایی فارسی؛ ولی زارعی؛ زهرا نعمتی


بررسی سنگ چشم‌گونه در دورۀ هخامنشی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 67-79

10.22034/ais.2022.146350

نیلوفر رضایی نراقی


An Insight into Achaemenid Golden Bowl

دوره 2، شماره 6، تیر 1402، صفحه 77-83

10.22034/ais.2023.404143.1044

اسماعیل یغمایی