دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

گورهای سنگی هرات، یزد، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22034/ais.2023.429683.1066

محمدحسین عزیزی خرانقی


بررسی کانال آبیاری 7000 ساله در تپه پردیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1402

10.22034/ais.2024.385445.1035

پوریا خدیش


میراث فرهنگی به مثابه یک پدیده‌ اجتماعی: رویکردی نو در مطالعات تاریخی ـ فرهنگی پروژه‌های سدسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1403

10.22034/ais.2024.442981.1081

فرزاد مافی؛ بابک شیخ بیکلو اسلام


بررسی پیشینه و جایگاه موستَک/موسیقار (پان‌فلوت) در پهنه فرهنگی ایران بر اساس یافته های باستان شناسی و منابع نوشتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22034/ais.2024.437103.1075

علیرضا یزدانی سنگری؛ زهرا خدادادزاده


مطالعۀ آزمایشگاهی پتروگرافی سفال های محوطه گوریه استانِ ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22034/ais.2024.434284.1069

میلاد باغ شیخی؛ لیلا خسروی؛ ایرج بهشتی


زیبایی شناسی شهرهای اسطوره‌ای شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22034/ais.2024.455658.1096

علی رضا شعبانلو