رسالت سوداشن به عنوان بودی‌ستوه در داستان وسنتره‌جاتکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی، کارشناس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل

چکیده

قانون رنج جهانی و یا حقیقت شریف دوکّه از آموزه‌های اصلی بودایی است. از نظر بودا، یک فرد با رهایی از دل مشغولی های فردی، اجتماعی، خاموش کردن همه‌ی تمایلات و خواهش‌های نفسانی، از رنج و تولّد مکرّر در این جهان نجات می‌یابد و به آرامش و رستگاری ابدی (نیروانه) می‌رسد. به باور مکتب مهایانه، امکان رهایی و نجات به واسطه‌ی تلاش و نیروی فردی وجود ندارد و کمک یک منجی امری ضروری است و این همان وظیفه‌‌ای است که سوداشن، شاهزاده‌ی داستان وسنتره‌جاتکه بر عهده می‌گیرد. ازاین‌رو بخش‌هایی از متن سغدی مرتبط با کردار فردیِ سوداشن، شاهزادۀ داستان وسنتره جاتکه (طبق حرف نویسی بنونیست) که برای ارائه‌ی ترجمه فارسی بهتر توسط نگارنده بر اساس واژه‌نامه‌ی خانم قریب آوانویسی شده و مطابق ترجمه‌ی فرانسه بنونیست بازبینی شده‌اند، انتخاب شده است. این مقاله در پی آن است که از خلال بررسی‌های محتواییِ متن نقش سوداشن را آشکار کند و اینکه آیا می‌توان او را در مقام منجی و بودی‌ستوه دانست. که سرانجام به خاطر هدف مقدس خود که پیوسته در داستان تکرار می‌شود یعنی رهاندن جانداران از رنج و دوزخ، تمام دارایی‌ها و فرزندان و همسر خود را می بخشد و به پاداش این کردار خود به مقام بودا خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Mission of Sodashan as a Bodhisattva in the Story of Vessantara Jataka

نویسنده [English]

  • Afsaneh Shekari Namin
Expert of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Department of Ardabil Province
چکیده [English]

The law of universal suffering or the noble truth of the Dukkha is one of the main Buddhist teachings. According to the Buddha, a person is freed from repetitive suffering and rebirth in this world by liberation from all personal and social preoccupations, by the suppression of all carnal desires and desires, and attains eternal peace and salvation (Nīrvāna). According to the Mahāyāna school, there is no possibility of salvation through personal effort and force, and the help of a savior is essential, and this is the task that the Sōdāšan, the prince of story (Vesantraa Jātaka). Therefore, parts of the Sogdian text related to the individual actions of Sōdāšan, the prince of fiction, the Vessantara Jātaka (according to the Benvenist orthography) have been selected to provide a better Persian translation by the author based on Ms. Gharib's transliteration and revised according to the French Benvenist translation. This article seeks to reveal the role of the trader through a substantive examination of the text and whether he can be considered a savior and Buddhisattva. Eventually, because of his sacred purpose, which is constantly repeated in the story, which is to save the living from suffering and hell, he forgives all his possessions, children, and wife, and as a reward for this deed, he will become a Buddha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buddhisattva
  • Dukkha
  • Nῑrvāna
  • savior
  • Sōdāšan
  • Sogdian Language
  • Vessantara Jātaka

🔓 © 2022 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

الف) فارسی
پاشایی، ع. (1383). بودا: زندگی بودا، آیین او، و انجمن رهروان او، تهران: نگاه معاصر.
رضایی باغ بیدی، حسن (1388). سوترۀ علّت و معلول کردار (متنی بودایی به زبان سغدی)، تهران: اساطیر.
زروانی، مجتبی و خوشقانی، ندا (1390). ”بررسی تحوّل آموزۀ رنج از بودا تا ذن“، ادیان و عرفان، سال 44، شمارۀ یکم، بهار و تابستان: 39-62.
شایگان، داریوش (1392). ادیان و مکتب های فلسفی هند، 2ج. تهران: نشر فرزان.
قریب، بدرالزّمان (1383). روایتی از تولّد بودا: متن سغدی وسنتره‌جاتکه، تهران: اسطوره.
قریب، بدرالزّمان (1383). فرهنگ سغدی (سغدی- فارسی- انگلیسی) ، تهران: فرهنگان.
ونتز، ایوانز (1376). کتاب تبّتی مردگان(باردو تودول(، ترجمه و تعلیقات: مهران کندری، تهران: نشر میترا.
هاوکینز، برادلی (1380). آیین بودا. ترجمۀ محمّدرضا بدیعی، تهران: امیرکبیر.
 هوپ، جین و وان لون، بورین (1378). بودا: قدم اوّل. ترجمۀ علی کاشفی‌پور، تهران: شیرازه.
 
ب) نافارسی
Benveniste, É. (1940). Textes Sogdiens, Édités, Traduits et Commentés, Paris.
Mackenzie, D.N. (1970), The Sūtra des Causes and Effects of Actions in Sogdian. Oxford.