گونه‌شناسی شمشیرهای موسوم به فیل‌گوش در عصر آهن II ایران براساس مجموعه موزه‌های بنیاد مستضعفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری باستان‌شناسی و کارشناس پژوهش موزه‌های بنیاد مستضعفان

2 کارشناس ارشد تاریخ و مسئول بخش جنگ‌افزار موزه‌های بنیاد

چکیده

آلیاژ مفرغ مدت‌ها پیش از عصرآهن (1500-550 پ‌م) درساخت انواع اشیاء فلزی ازجمله انواع سلاح استفاده شده و در عصر آهن II با فراگیر شدن کاربرد آهن، بسیاری از رزم‌افزارها با تلفیق دو فلز مفرغ و آهن ساخته شده است. از انواع جنگ‌افزارهای این دوره شمشیرهایی با قُبه متمایز و شکاف دوبخشی به شکل لالۀ گوش و برش‌های متقاطع و قبضه سه قمستی (قبه، دستگیره و نگهدارنده) وتیغه با زاویه 90 درجه موسوم به فیل‌گوش یا گوشی شکل است. این شمشیرها، غالباً از دو فلز آهن و مفرغ به شیوه چکش‌کاری و قالب‌گیری ساخته شده و تیغه و زبانه از آهن و محافظ (نگهدارنده) به شکل U یا Y معکوس و دسته از مفرغ است. میانۀ قبه با چند شکاف و برجستگی دایره‌ای، فضایی شبیه به زین اسب شکل گرفته و حاشیه بین تیغه و محافظ با جوش نرم به هم متصل شده است. این پژوهش به شیوه بررسی عینی داده‌ها برای شناخت فناوری و گونه‌ها و مطالعات تطبیقی کتابخانه‌ای و اسنادی انجام گرفته است. ویژگی‌های فنی، حوزه فرهنگی وجغرافیایی ساخت، بازه زمانی به‌کارگیری و ریخت‌شناسی دسته‌ها و تیغه‌ها، جُستارهای تحقیق است. مجموعه‌ای متشکل از 30 شمشیر با دسته فیل‌گوش از مجموعه موزه های بنیاد مستضعفان دستمایه پژوهش حاضر است. برآیند پژوهش نشان می‌دهد شمشیرها در عصر آهن II و حوزه فرهنگی شمال و شمال غرب و غرب ایران تا قفقاز ساخته و پرداخته شده است. نه گونه اصلی بر مبنای ریخت‌شناختی و تفاوت در بلندا و پهنا و برجستگی میانه تیغه و اختلاف قبه و دستگیره و نگهدارنده قبضه شناسایی شده و گونه 1 و2 به دو زیرگونه تقسیم شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of Swords Called Ear Pommel Swords in Iron Age II in Iran Based on the Collections of Mostazafan Foundation’s Museums

نویسندگان [English]

  • Majid Hajitabar 1
  • Mitra Haji 2
1 Ph.D
2 MA
چکیده [English]

Bronze alloy was used in making a variety of metal objects including different kinds of weapons a long time before Iron Age II (1500-550 BC). In Iron Age II, with the widespread use of iron, many weapons were made using the combination of bronze and iron. Among the weapons of this period, there are swords with a distinct pommel, a two-part split in the shape of earlobes, intersecting cuttings, a three-part hilt (pommel, grip and guard) and a blade with a 90-degree angle called ear pommel. These swords were normally made from iron and bronze with the techniques of hammering and molding, the blade and bolt were from iron, the grip was from bronze, and the guard was in the shape of a reverse U or Y. In the middle of the pommel, several splits and round raised parts form a space similar to a saddle and the margin between the blade and guard were attached to each other with a soft weld. This study has been done using field study of data to examine technology and types, and library and comparative studies. Technical qualities, cultural and geographical sphere of production, the time span of usage and morphology of handles and blades were studied. The present study used a collection of 30 swords with ear pommel handles from the collections of Mostazafan Foundation’s museums. The results indicate that the swords were made and polished in Iron Age II and the cultural sphere of north, northwest and west of Iran to Caucasus. Nine main types were recognized based on morphology and difference in length, width and raised parts of the middle of the blade and the differences in pommels and handles and hand guard, and types 1 and 2 have been divided into 2 subdivisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • Ear Pommel Sword
  • Mostazafan Foundation’s museums
  • Iron Age II

🔓 © 2022 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

الف) فارسی
احسانی، محمدتقی (1390). هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 
توحیدی، فائق (1394). فن و هنر فلزکاری در ایران، تهران: سمت.
توحیدی، ناصر (1364). سیر تکامل تولید آهن و فولاد در ایران و جهان، تهران: انتشارات امیرکبیر.
حایری، یگانه (1345). اصول گداز و استخراج فلزات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
خلعتبری، محمدرضا (1383). کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه‌های باستانی تالش (مریان- تندوین)، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
دایسون، رابرت (1387). کاوش در حسنلو، ترجمه علی صدرائی و صمد علیون، تهران: گنجینه هنر.
سهرابی، محمد (1376). لرستان و تاریخ قوم کاسیت، تهران: انتشارات افلاک.
شیشه‌گر، آرمان (1384). گزارش کاوش محوطه سرخ‌دُم‌لکی، کوهدشت لرستان، تهران: میراث فرهنگی کشور.
طاهری، صدرالدین و آنیتا همتی (1392). «گونه‌شناسی و نمادشناسی زیورهای لرستان در دوران مفرغ و آهن»، نشریه هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی، دوره 18، شماره 4، زمستان: 5-14
طاهری، صدرالدین (1394). هنر و باستان‌شناسی عصر آهن ایران، تهران: سمیرا.
طلایی، حسن (1385). عصر مفرغ ایران، تهران: سمت.
طلایی، حسن (1374). باستان‌شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد، تهران: سمت.
طلایی، حسن (1387). عصر آهن ایران، تهران: سمت.
فهیمی، سیدحمید (1381). فرهنگ عصر آهن در کرانه‌های جنوب غربی دریای خزر از دیدگاه باستان‌شناسی، تهران: سمیرا.
قاسمی، محمود (1386). «متالوگرافی و فلزات باستانی»، فصلنامه پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، شماره 18: 128-136
کالمایر، پیتر (1376). مفرغ‌های قابل تاریخ‌گذاری شده لرستان و کرمانشاه، ترجمه محمد عاصمی، تهران: سازمان میراث فرهنگی.
گرنی، الیور (1371). هیتی‌ها، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ملازاده، کاظم (1384). «پیدایش فن تولید آهن و کاربرد آن در شمال غرب ایران»، ‌مجموعه مقالات دومین همایش باستان‌شناسان جوان ایران، تهران: ‌میراث فرهنگی کشور.
موری، پی.آر.اس (1379). مفرغ‌کاری باستانی در لرستان، اوج‌های درخشان هنر ایران، به‌کوشش ریچارد اتینگهاوزن و احسان یارشاطر، ‌ترجمه هرمز عبدالهی و روبین پاکباز، تهران: آگه.
وحدتی،‌ علی‌اکبر (‌1384). «پیدایش عصر آهن و انگاره مهاجرت آریاییان ایرانی‌زبان»، مجموعه مقالات باستان‌شناسان جوان، ‌تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 127-148.
مدودسکایا، یانا (1383). ایران در عصر آهن 1، ترجمۀ علی‌اکبر وحدتی، تهران: پژوهشکده باستان‌شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
 
ب) نافارسی
Adachi, T. (2012). Changes in Iron age culture in Westwrn Asia (in Japanese), Doseisha
Agrawal, D.P. (2000). Ancient Metal Technology and Archeology of South Asia, Aryan book international, new dehli
Chirshman,R. (1939). Fouilles de sialkpres de kashan, Vol, 1. Paris
Chirshman, R. (1939). Fouilles de sialkpres de kashan, Vol, 2. Paris
Chirshman, R, and Conteniue G. (1935). fouilles du tepe giyan, pres de nehavand 1931 et 1932, sondage  du tepe djamshidi,sondage du tepe badhora, vol 3, Paris: librairie irientaliste paul geuthner
Dyson, Robert (1965). Problems of Protohistoric Iran as seen from hasanlu, Jurnal of Near eastern Studies, Vol, 24, No 3
Hyslop, K. R. (1974). Assyrian Sources of Iron, Iraq; No. 36, 
Hyslop Maxwell, K, R. (1966) A Note on the Significance of the Technique of Casting on as Applied to a Groupe of Daggers from North-West Persia, Iraq, Vol (26), part I.
Khalatbari, M.R. (2004). Archaeological Investigations in Talesh, Gilan-1, Excavations at Toul e Gilan, General office of Iranian Culture Heritage Organization of Gilan.
Medvedskaya, I (1982). A Study of the Choronogical Parellels Between the Greek Geometric Style and Sialk B Painted Pottery, Iranica Antique, XXXI: 89-120
Moorey, P.R.S. (1971). A Catalogue of the Persian Bronzes in the Ashmolean Museum, Oxford University Press
Moorey, P.R.S. (1988). Problems and Perspectives, in Bronze Working Centers of Western Asia,C. 1000-539 B.C, edited by J. Curtic lindon: 23-32
Moorey, P. R. S. (1991). The Decorated Ironwork of the Early Iron Age  Attributed to Lurestan in Western Iran, Iran, Vol. XXXIX;1-12
Moshtagh Khorasani, Manoucheh.r (2006). Arms and Armor from Iran, (The Bronze age to the end of the Qajar period), Tubingen: Legat publishers.
Muscarella, O. W. (1974). The Iron Age at Dinkha Tepe, Bulletin of Metropolitan Museum of Art, Vol. 9: 35-90
Muscarella, O. W. (2000). Rewiew of Ulrike low, figurlichveriertemetallgefasseausnord and nordwestiran. Bibliotheca Orientalis LVII,N ½,PP.188-196
Nojima,H. et al. (2016). Bronze-Hilted Iron Sword from Western Asia at the Department of Archaeology, Hiroshima University, Graduate School of Letters, Gifu University Graduate School of Archaeology, Minato 8th, Archaeological Research Office Minutes, pp: 1-32
Okahara, M et al. (2001). Analysis/survey of Bronze Sword held at the Okayama Orient Museum. Okayama Orient Museum Bulletin (in Japanese) vol. 18: 31-48.
Pigott, V. C. (1977). The Question of Iron I in Western Iran, in Mountains and Lowlands: Essays in the Archaeology of Greater Mesopotamia, ed. L. D Levien and T. C Young. Jr (eds.), Bibliathica Mesopotamica, Vol. 7: 209-234, Malibo
Pigott, V. C. (1989). The Emergence of Iron Use at Hassanlu, Expedition, Vol, 31, No, 2-3: 67-78
Plainer. R. (1969). The Beginning of the Iran Age in Ancient Persia, Annals of the naprstek museum 6, pargue: 9-27
Rehder, J. E. (1991). The Decorated Iron Swords from Lurestan: Their material and manufacture, Iran, Vol, XXIX: 13-19
Simpson, John, and Susan la niece. (2010). New light on old Swords from Iran, The British Museum Technical Research Bulletin, vol 4: 95-101
Tylecot. R. F. (1972). A Metallurgical Examination of Some Object from Marlik, Iran. Bulletin of Historical Metallurgy Group, VI: 34-35
Vandenberghe. L. (1964). La Necropole de Khurvin, Istanbul.
Vandenberghe. L. (1970). Prospection Archeologquedans la region de bard, Archeologia. 36: 10-23
Young, T. C. (1967). A Comparative Ceramic chronology of Western Iran 500-1500 B.C, Iran, No 3: 53-85