بررسی سنگ چشم‌گونه در دورۀ هخامنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دانشگاه سوربن

چکیده

 
طی کاوش محوطه‌های تخت‌جمشید، پاسارگاد، و شوش تعداد فراوانی سنگ چشم‌گونه در بین اشیاء کشف‌شده به‌دست آمد که بعضی از آنها با نوشته و بدون سوراخ آویز، بعضی بدون نوشته و با سوراخ آویز و بعضی بدون نوشته و بدون سوراخ آویز بودند. این نوع سنگ دارای دو رنگ است: تیره در مرکز و روشن در حاشیه که تداعی‌کنندۀ چشم است. حضور این نوع سنگ چشم با نوشتۀ بابلی در گنجینۀ هخامنشی می‌تواند مربوط به غنایم جنگی از این منطقه باشد، اما کاربرد سنگ چشم‌های بدون نوشته چه بوده است؟ آیا به‌عنوان چشم مجسمه استفاده می‌شده‌اند؟ در این صورت، چه تفاوتی با چشم‌های مرصع به‌دست‌آمده از دیگر محوطه‌های هخامنشی مانند محوطۀ برازجان، یا چشم‌های مهره‌ای دارند؟ هدف این مقاله معرفی این یافته‌ها و توضیح کاربرد آنهاست. به این منظور، از روش توصیفی و مقایسه‌ای استفاده شده است. در این مقاله، نخست به شرح کشف این یافته در گنجینه‌های هخامنشی و چشم‌های ثبت‌شده در موزۀ تخت جمشید پرداخته می‌شود که هم‌زمان با توصیف انواع سنگ چشم همراه است، و در ادامه تفاوت آن با چشم‌های مرصع کشف‌شده در محوطۀ برازجان و چشم‌های مهره‌ای بررسی می‌شود. با استناد به توضیحات و خصوصیات انواع سنگ چشم و تفاوت آنها با چشم‌های مرصع از نقطه نظر اندازه و رنگ و فنِ ساخت، می‌توان کاربرد سنگ چشم‌های بدون نوشته را تزیینی و کاربرد سنگ چشم‌های با نوشته را مربوط به مراسم نذر دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of “Eye-Stone” in Achaemenid Period

نویسنده [English]

  • Niloufar Rezaei Naraghi
Doctorante en Archéologie Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne
چکیده [English]

During the exploration of the areas of Persepolis, Pasargad and Suse, the lot of eye-shaped stones were found in the explored objects among which some were with an inscription but without any holes, some with no inscription but with holes, and some without inscription and without holes. This stone has two colors: Dark in the center and bright in the margin which evokes an "eye". The presence of this kind of eye-shaped stone with Babylonian inscription in Achaemenid Treasures can be related to the spoils of war from this area, but what was the use of stones without inscription? Were they used as the eyes of sculptures? In that case how they differed from other Embedded eyes obtained from Achaemenid regions such as Borazdjan or eye beads? The purpose of this paper is to introduce these findings and explain their application. Descriptive and comparative methods were used for this purpose. In this article first we describe the discovery in Achaemenid treasures and the registered eyes in Persepolis Museum and meanwhile the "Eye-stone" types are explained, and in following their difference with the Embedded eyes and eye beads in the Borazdjan area is studied. With respect to the description and characteristics of the Eye-stones and their difference with the Embedded eyes, from the point of view of size and color and technique, it can be said that the application of the Eye-stones without inscription was for decorative purposes and the application of Eye-stones with inscription was for votive purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treasures of Achaemenid
  • Eye-stone
  • Embedded eye
  • Eye bead

🔓 © 2022 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

André-Salvini, B. (1995). L’idéologie des pierres en Mésopotamie, Paris: Musée du Louvre.
André-Salvini, B. (1995). Les pierres précieuses dans les sources écrites, F. Tallon (Paris), p.71-88.
Amelirad, S. et al. ( 2012). “The Iron Age Zagros Graveyard Near Sanandaj (Iranian Kurdistan” : Preliminary Report on the first season, Iranica Antiqua, Vol. XLVII, p.41-99.
Boucharlat, R. (1997). “L’architecture achéménide et ses origines”, Dossiers d’Archéologie, n°227, p.58-71.
Brinkman, J. A. (1976). Materials and Studies for Kassite History, Vol.I , Chicago.
Brinkman, J. A. (1989). “The inscriptions”, The Holmes expedition to Luristan, Vol.2, Chicago, p .475-481.
Campbell, S. et al. (2017). “Tell Khaiber: An Administrative Center of the Sealand Period”, IRAQ,Vol.LXXIX, p. 21-46.
Clayden, T. (2009). “Eye-stones”, Zeitschrift für Orient-Archäologie, N°2, p. 37-86.
Culican, W. (1975). “Syro-Achaemenian Ampullae”, Iranica Antiqua, Vol.11, p.100-114.
Curtis, J. (2005). “The Material Culture of Tepe Nush-i Jan and The End of The Iron Age III Period in Western Iran”, Iranica Antiqua, Vol. XL, p. 233-248.
De Mecquenem, M. R. (1922). “Fouille de Suse, Compagnes des années 1914-1921-1922” , Revue d’Assyriologie et d’archéologie Orientale, Vol.19, N° 3, p.109-140.
De Morgan, J. (1905). “Découverte d’une séputure achéménide à Suse”, MDP VIII, p. 29-58.
De Morgan, J. (1905). “Offrands de Fondation du Temple de Chouchinak”, MDP VII,p.60-136.
Dubin, L. S. (1987). The History of Beads from 30.000 B.C. to Present. London/New York.
Eisen, G. (1916). “The Caracteristics of Eye-beads from the Earliest times to the Present”, AJA, N°20, p.1-20.
Haerinck, E. et B. Overlaet. (1998) Chamahzi Mumah, An Iron Age III Graveyard. Belgium: Centre International d’Études Indo-iraniennes.
Harper, O. et al. (1992). The Royal City of Susa. New York: The Metropolitan Museum of Art.
Huot, J-L. (2004). Une archéologie des peuples du Proche-Orient. Tome 1-2, Paris (Édition Errance).
Maloney, C. (1976). The Evil Eye. New York.
Moorey, P. R. S. (1994). Ancient Mesopotamian Materials And Industries. The Archaeological Evidence, New York: Oxford University Press Inc.
Parrot, A. (1970). “Les fouilles de Mari”, Syria, Vol. XLVII, p.225-243.
Schmidt, E. F. (1937). Excavation at Tepe Hissar, Damghan. Philadelphia: The University Museum.
Schmidt, E. F. (1957). Persepolis II: Contents of the Tresaury and other Discoveries. The University of Chicago Press, Vol. LXIX.
Smith, G. (1875). Assyrian Discoveries. An Account of Explorations and discoveries on the Site of Ninveveh During 1873 and 1874. London.
Spycket, A. (1981). La statuaire du Proche-Orient ancien. Netherlands: E. J. Brill.
Stronach, D. (1963). “Excavation at Pasargades” First Preliminary Report, IRAN, Vol.I, p. 19-42.
Stronach, D. (1965). “Excavation at Pasargades” Third Preliminary Report, IRAN, Vol.III, p. 9-40.
Stronach, D. (1978). Pasargade. Oxford: The University press.
Sumner, W. M. (1986). “Achaemenid settlement in the Persepolis plain”, American Journal of Archaeology, Vol.90, N°1, p. 3-31.
Thompson, R. C. (1936). A Dictionary of Assyrian Chemistry and Geology. Oxford.
Treister, M. (2003). “Further Thoughts about parrthian and Related Belt and Belt plaques”, Iranica Antiqua, Vol. XXXVIII, p. 247-255.
Treister, M. (2004). “Estern Jewellery in Sarmatian burialis and estern elements in the Jewellery Production of the north pontic area in the 1st century A.D.”, Iranica Antiqua, Vol. XXXIX, p. 297-321. 
Van Buren, E. D. (1945). “Amulets in Ancient Mesopotamia”, Orientalia (Nova Series), Vol.14, p. 18-23.
Winckelmann, M. L. (1760). “Description des pierres gravées du feu Baron de Stosch dedediée a son eminence Monsieur le Cardinal Alexander Albani”, Florence (André Bonducci), p.28.
https://tavaana.org/fa/Bardak_Siah (access date:09/01/2019)
https://www.louvre.fr (access date :09/01/2019)