سرنخ‌هایی از شماری خانۀ اشرافی، چند آتشکده و دو سه بنای حکومتی دورۀ تاریخی در استان کرمانشاه؛ براساسِ تحلیل پایه‌های سنگی، پایه‌ستون‌ها و ساقه‌ستون‌های نویافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 کارشناس‌ارشد ادارۀ کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه، ایران.

3 دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد باستان‌شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

این مقاله به شماری پایۀ سنگی متعلق به دورۀ تاریخی می‌پردازد که طی یکی دو دهۀ اخیر و در نتیجۀ بررسی‌ها، کاوش‌ها و کشفیات اتفاقی در استان کرمانشاه به دست آمده‌اند. ما در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد مقایسه‌ای تلاش می‌کنیم ضمن معرفی این پایه‌های ‌سنگی، تا حد امکان قدمت آنها را تخمین زده و با استناد به موقعیت جغرافیایی و بستر باستان‌شناختیِ برخی از آنها ارزیابی‌هایی از کارکرد آنها داشته باشیم. در نهایت تلاش می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا همۀ پایه‌های سنگی به دست آمده از منطقۀ کرمانشاه پایه‌های ستون و مربوط به بناهای ستوندار بوده‌اند یا به‌احتمال کارکرد دیگری غیر از پایه‌ستون داشته‌اند؟ هر چند ‌به‌دلیل عدم انتشار نتایج بررسی‌ها در بخش عمده‌ای از منطقه و عدم انجام کاوش در اغلبِ محوطه‌های دارای پایه‌های سنگی، جایگاه و نقش این محوطه‌ها در مدل‌های استقراری منطقه قابل درک نیست و ماهیت بناها و بستر باستان‌شناختی یافته‌های سنگی بر ما پوشیده است، اما به‌احتمال پایه‌ستون‌های مورد بررسی در این پژوهش، سرنخی از بناهای مختلف از کاخ‌های حکومتی گرفته تا خانه‌های اشرافی در اختیار ما قرار می‌دهند. در مقابل به استناد یافته‌های چهارتاقی میل میله‌گه و آتشکدۀ پلنگ‌گرد و همچنین با استناد به پایه‌های سنگی کشف شده در آتشکدۀ سرخ‌کُتل می‌توان پذیرفت که حداقل برخی از این پایه‌های سنگی نقش پایه‌ستون نداشته و مربوط به بناهای ستوندار نیستد، بلکه به‌احتمال برخی از آنها در فضای مرکزی محوطه‌های مقدس چون آتشکده‌های زرتشتی کاربرد داشته‌اند. قطعاً درک این موضوع بدون توجه به بافت باستان‌شناختی این یافته‌ها دشوار خواهد بود، اما باید اشاره کرد پایه‌های سنگی خارج از بافت‌های باستان‌شناختی را لزوماً نباید پایه‌ستون‌هایی فرض کرد که بار سقف را تحمل می‌کرده‌اند. با این حال معترفیم که اگر برخی از این پایه‌های سنگی در بستر باستان‌شناختی چون آتشکده‌ها به دست نمی‌آمدند، نمی‌توانستیم تفکیکی میان کاربری آنها به عنوان پایه‌های سنگی با کاربری ویژه در نیایشگاه‌ها با پایه‌ستون‌های متداول معماری داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Some Clues of a Number of Manor Houses, Fire Temples and Governmental Buildings Belong to the Historical Period in the Kermanshah Province, Based on Analysis of New Finds Column Bases, Shafts and Stone Bases

نویسندگان [English]

  • Sajjad Alibaigi 1
  • Shahram Aliyari 2
  • Naser Aminikhah 3
  • Farhad Fatahi 3
1 Razi University, IRAN
2 Cultural Heritage, Handicraft and Tourism office of Kermanshah Province, Kermanshah, Iran.
3 Cultural Heritage, Handicraft and Tourism office of Kermanshah Province, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

This article dedicated to a number of stone column bases, shafts and stone bases belonging to the historical period that have been discovered during the last one or two decades from excavations, surveys and accidental discoveries in the Kermanshah province. In this article, based on an analytical-descriptive method and a comparative approach, we try to introduce these stone column bases, estimate their data as much as possible and evaluating their function regarding their geographical location and their archaeological context. Finally, we try to answer the question whether all the stone bases discovered from the Kermanshah region are column bases and belong to the columned buildings?, or probably had a function other than column bases?. However, due to the lack of publication of surveys results in most parts of the region, as well as the lack of excavations in most sites with stone bases, the importance and role of these sites is not understandable in the settlement models of the area and the nature of the buildings and the archaeological context of stone findings is not clear to us, but most likely the column bases of this study provide us clues of various buildings including governmental palaces to manor houses. On the other hand, regarding to findings of the Chahar Taq of Mil-e Milageh and the fire temple of Palang Gerd, as well as the stone bases discovered from the Fire Temple of Sorkh Kotal, it can be accepted that at least some of these stone bases do not have a function as column bases and are not related to the columned buildings, but probably Some of them have been used in the central spaces of the sacred sites such as Zoroastrian fire temples. It will certainly be difficult to understand this without considering the archaeological context of these findings, but it should be noted that stone bases outside of the archaeological context do not necessarily have to be assumed as column bases that have borne the ceiling. We admit, however, that if some of these stone bases had not been found in archaeological contexts such as fire temples, we would not able to distinguish between their functions as stone bases with specially usage in temples with the architectural usual column bases. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermanshah
  • Column Base
  • Stone Base
  • Fire Temple
  • Columned Hall
  • Columned Ivan