گورستان‌های عصر آهن دشت میانکوهی آسمان‌آباد استان ایلام در زاگرس مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر آزاد

چکیده

عصر آهن در زاگرس مرکزی همزمان با دوره حکومت آشوریان و کاسی‌ها و دیگر اقوام و حضور آنها در این ناحیه است. مطالعات باستان‌شناسی این دوره تقریباً بدون توجه به حضور این حکومت‌ها یا گروه‌ها، فقط به بررسی گورستان‌ها و شیوه تدفین و دیگر یافته‌ها پرداخته‌اند. هرچند شواهد باستان‌شناسی و نقش برجسته‌های به دست آمده از این ناحیه در کنار اسناد مکتوب آشوری نشان دهنده حضور قوی آشوریان و کاسی‌ها است. به‌هررو این مهم در مطالعات عصر آهن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دشت میانکوهی آسمان‌آباد در شمال استان ایلام نیز از این موضوع جدا نیست. این ناحیه با وجود صعب‌العبور بودن و وسعت کم آن از نظر داده‌های باستان‌شناسی این دوره قابل توجه است، زیرا حلقه اتصال نواحی شمالی زاگرس مرکزی به نواحی جنوبی آن است. در بررسی این منطقه چندین گورستان متعلق به عصر آهن 1-3 شناسایی و بررسی شد. بررسی و مطالعه یافته‌ها و آثار این گورستان‌ها نشان‌دهنده تعلق آنها به گروه‌های نیمه کوچ‌نشین یا کوچ‌نشین است که در نزدیک یا کرانه‌های رودخانه آسمان‌آباد و ایل راه‌ها ایجاد شده‌اند. مطالعه و تحلیل و مقایسه معماری گورها و همچنین سفال‌های سطحی این گورستان‌ها علاوه‌بر روشن کردن وضعیت این منطقه در عصر آهن، بیانگر ارتباط دو سویه و همگونی این منطقه با نواحی دیگر زاگرس مرکزی است. ازطرف دیگر برخی شواهد سفالی حکایت از حضور کاسی در این ناحیه بعد از بازگشت از بین‌النهرین دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Iron Age Graveyard’s of Aseman Abad Intermountain Plain, Ilam Province in Central Zagros

نویسنده [English]

  • Ali Nourallahi
Free Researcher
چکیده [English]

The Iron Age in the Central Zagros is contemporaneous by Assyrians, Kassite’s states, and other tribes and their presence in this area.  Archaeological studies of this period, almost regardless of the presence of these States or groups, have only studied graveyards and burial methods and other findings from them. However, archaeological evidence and reliefs obtained from this area along with Assyrian cuneiform tablets show the strong presence of Assyrians and Kassites. However, this issue has received less attention in Iron Age studies, The Aseman-Abad intermountain plain is no exception. Despite being difficult to cross and its small area, this area is significant in terms of archaeological data of this period, because it is the link between the northern regions to southern regions of Central Zagros. In the survey of this area, several graveyards’ belonging to the Iron Age I-III were identified and surveyed. The study of the findings and works of these graveyard’s shows that they belong to semi-nomadic or nomadic groups that have been created near or along the banks of Aseman-Abad Rivers. The study, analysis, and comparison of the architecture of the tombs as well as the surface pottery of these graveyard’s, in addition to clarifying the situation of this region in the Iron Age, shows this era with other areas of the Central Zagros have a relationship and homogeneity. On the other hand, some pottery evidence indicates the presence of Kassite in this area after returning from Mesopotamia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Zagros
  • Iron Age
  • Asman Abad
  • Graveyards

🔓 © 2022 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

الف) فارسی
اداره‌ جهاد سازندگی کشاورزی. (1378). طرح‌ مطالعات‌ جامع‌ احیاء و توسعه‌ کشاورزی و منابع‌طبیعی استان‌ ایلام‌ (مطالعات‌ سنتز استانی)، ج‌ 6.
اشمیت، اریک ف. (1376). پرواز بر فراز شهرهای ایران، ترجمه آرمان شیشه‌گر، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور(پژوهشگاه).
جهاد سازندگی استان‌ ایلام‌. (1373). طرح‌ مرتعداری استان‌ ایلام‌ (ایوان‌ - شوراب‌خانعلی)، مطالعات‌ پوشش‌ گیاهی.
حموی، یاقوت. (۱۳۸۰). مُعجَم اَلبُلدان، ترجمه علی‌نقی منزوی، تهران، سازمان میراث فرهنگی.
راولینسون‌، هنری. (1362). سفرنامه‌ راولینسون‌، ترجمه‌ دکتر سکندر امان‌اللهی بهاروند،آگاه‌، تهران‌.
شیشه‌گر، آرمان. (1384). گــزارش کاوش محوطــه ســرخ دم لکــی کوهدشــت لرســتان، تهران، پژوهشکده باستان‌شناسی.
لوین، لوئیس. (1381). «عصر آهن»، در باستان‌شناسی جنوب غرب ایران، فرانک هول، ترجمه زهرا باستی، تهران، انتشارات سمت: 448-489.
سازمان‌ برنامه‌ و بودجه.‌ (1369). طرح‌ جامع‌ استان‌ ایلام‌، ج‌ 1 و 2، استانداری استان ایلام.
سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ استان‌ ایلام‌. (1361). گزارش‌ وضع‌ موجود اقتصادی - اجتماعی استان‌ ایلام‌، فروردین‌ ماه‌.
سازمان آب استان ایلام. (1378). گزارش‌ مطالعات‌ مرحله‌ اول‌ طرح های تأمین‌ آب‌ استان‌ ایلام‌، ج‌ 4، استانداری استان ایلام.
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. (1385). فرهنگ جغرافیایی آبادی های استان ایلام (شهرستان ‌ایلام)، جلد 1، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، مدیریت اطلاعات جغرافیایی.
طلایی، حسن. (1381). «سنت‌ها و شیوه‌های تدفینی در عصر آهن ایران (حدود 800-1450 ق.م)»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوره50-51 ، شماره : 162-163: 173 -192.
طلایی، حسن، علی نوراللهی، بهمن فیروزمندی. (1393). «قوم باستان‌شناسی کوچ‌نشینی و ایل‌راه‌های غرب زاگرس مرکزی»، جامعه شناسی تاریخی، پاییز و زمستان ، دوره 6، شماره 2: 163-195.
طلایی،حسن. (1387). عصر آهن ایران، تهران، انتشارات سمت.
مترجم‌، عباس‌. (1379). گزارش‌ فصل‌ اول‌ بررسی و شناسایی شهرستان‌ شیروان‌چرداول‌ (منتشر نشده‌).
معتمدی، نصرت. (1365). «آیین تدفین در لرستان هزاره اول پیش از میلاد»، مجله باستان شناسی و تاریخ، شماره 1، پاییز و زمستان: 31-42.
نوراللهی، علی. (1395). «علل و زمینه های تخته قاپو کردن عشایر استان ایلام در دوران معاصر براساس نظریۀ سیستمها: مطالعه موردی ایل خزل»، فره وشی، شماره 2: 107-114.
نوراللهی، علی. (1396). «جایگاه زن در عصر آهن با تکیه بر مطالعات قوم باستان‌شناسی در میان کوچ نشینان غرب زاگرس مرکزی (ایل خزل،کلهر و ملکشاهی)»، سرو سیمین: یادنامه دکتر سیمین دانشور، به کوشش شاهین آریامنش، تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری: 131-161.
نوراللهی، علی. (1392). «بررسی الگوی استقراری دورۀ پارینه سنگی دشت میانکوهی آسمان‌آباد استان ایلام»، فصلنامه اثر، شماره60: 106-134.
نوراللهی، علی. (1394). «قوم باستان شناسی اسامی برخی از کوه ها و رودهای زاگرس مرکزی»، فصلنامه زریبار، سال نوزدهم، شماره 87-88، بهار و تابستان: 361-387.    
نوراللهی، علی، حسن طلایی و بهمن فیروزمندی. (1394). «جایگاه زن در عصر آهن با تکیه بر مطالعات قوم باستان‌شناسی در میان کوچ‌نشنیان غرب زاگرس مرکزی»، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، دورۀ 7 ،شمارۀ 1، بهار: 99ـ122.
نوراللهی، علی. (1382). گزارش‌ بررسی باستان شناسی (پیش‌ از تاریخ‌) دشت‌ آسمان‌آباد (منتشر نشده‌).
نوراللهی، علی. (1394). بررسی باستان شناختی گورستان های عصر آهن I-III حوزه رود گنگیر ایوان، پایان نامه دکتری، منتشر نشده.
نوراللهی، علی. (1397). «بررسی سیاه‌چادر کوچنشینان منطقه آسمان‌آباد ایلام در غرب زاگرس مرکزی»، فره‌وشی، سال4، شماره 7: 46-80.
نوراللهی، علی. (1390). «بررسی قوم باستان‌شناسی کوچ‌نشینی و ایل راه‌های مناطق شمالی استان ایلام»، فصلنامه فرهنگ ایلام، شماره32-33: 93-116.
 
ب) نافارسی
Armstrong, J.A., Gasche, H. (2014). Mesopotamian Pottery. A Guide to the Babylonian Tradition in the Second Millennium B.C. The Oriental Institute and University of Chicago Press, Chicago.
Badalyan, R.S., Avetisyan, P.S. (2007). Bronze and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia. I. Mt. Aragats and its Surrounding Region, BAR International Series 1697.
Brown, S.C. (1979). Kinship to Kingship. Archaeological and Historical Studies in the Neo-Assyrian Zagros. Ph.D. thesis. The University of Toronto.
Carter, Elizabeth. (1971). Elam in the second millennium B.C, Ph.D. thesis, University of Chicago, Department of Near Eastern Languages and Civilizations.
Calderbank, Daniel. (2020). “Dispersed Communities of Practice During the First Dynasty of the Sealand: The Pottery from Tell Khaiber, Southern Iraq”, in Babylonia under the Sealand and Kassite Dynasties, Ed. Susanne Paulus and Tim Clayden, Walter de Gruyter, Inc., Boston/Berlin, Pp. 58-88.
Collins, Steven, Khalid Tarawneh. (2013). Tall el-Hammam Season eight, 2013: Excavation, Survey, Interpretations and Insights, Trinity Southwest University Press.
Collins, Steven, Carroll M. Kobs and Michael C. Luddeni. (2015). The Tall al-Hammam Excavations, Volume 1: An Introduction to Tall al-Hammmam, with Seven Seasons (2005–2011) of Ceramics and Eight Seasons (2005–2012) of Artifacts, Winona Lake, Eisenbrauns, Indiana.
Schmidt, E.F., & Van Loon, M.N., & Curvers, H.H. (1989). The Holmes expeditions to Luristan, Chicago, University of Chicago.
Danti, Michael and Megan Cifarelli. (2015). “Iron II Warrior Burials at Hasanlu Tepe, Iran.”, Iranica Antiqua, v.l, Pp. 61-157.
Danti, Michael. (2013). “The Late Bronze and Early Iron Age in Northwestern Iran”, in The Oxford Handbook of Ancient Iran, Ed. Daniel T. Potts, pp. 376-327.
Radner, Karen, F. Janoscha Kreppner and Andrea Squitieri. (2020). The Dinka Settlement Complex 2019, Further Archaeological and Geophysical Work on Qalat-i Dinka and in the Lower Town, PeWe-Verlag – Gladbeck.
Radner, Karen, F. Janoscha Kreppner and Andrea Squitieri. (2019). The Dinka Settlement Complex 2018 Continuing the excavations at Qalat-i Dinka and the Lower Town, PeWe-Verlag – Gladbeck.
Radner, Karen, F. Janoscha Kreppner and Andrea Squitieri. (2018). The Dinka Settlement Complex 2017, The Final Season at Gird-i Bazar and First Work in the Lower Town, PeWe-Verlag – Gladbeck.
Radner, Karen, F. Janoscha Kreppner and Andrea Squitieri. (2017). Unearthing the Dinka Settlement Complex The 2016 Season at Gird-i Bazar and Qalat-i Dinka, PeWe-Verlag – Gladbeck.
Radner, Karen, F. Janoscha Kreppner and Andrea Squitieri. (2016). Exploring the Neo-Assyrian Frontier with Western Iran The 2015 Season at Gird-i Bazar and Qalat-i Dinka, PeWe-Verlag – Gladbeck.
Rawlinson, Henry C. (1839). “Notes on a March from Zohab at the Foot of the Zagros, along the Mountains to Khuzistan (Susiana), and from Thence through the Province of Luristan to Kirmanshah, in the Year 1836”, The Journal of the Royal Geographic Society 9, Pp. 26-11.
Glatz, Claudia, Jesse Casana, Robin Bendrey, Emma Baysal, Daniel Calderbank, Francesca Chelazzi, Francesco Del Bravo, Neil Erskine, Mette Marie Hald, Elise Jakoby Laugier, Eric Jensen and Elsa Perruchin. (2019). “Babylonian Encounters in the Upper Diyala River Valley: Contextualizing the Results of Regional Survey and the 2016–2017 Excavations at Khani Masi”, American Journal of Archaeology, Vol. 123, No. 3, Pp. 439-471.
Godard, Andre. (1931). Les Bronzes de Luristan. Ars Asiatica: Studes et Documents 17. Paris; G. Von Oest.
Goff, Clare. Meade. (1978). “Excavations at Baba Jan: The Pottery and Metal from Levels III and II”, Iran, Vol. XVI, Pp.29-67.
Goff, Clare Meade. (1971) “Luristan before the Iron Age”, Iran, Vol. IX, Pp.131-152.
Goff, Clare Meade. (1968). “Lūristān in the First Half of the First Millennium B.C.: A Preliminary Report on the First Season’s Excavations at Bābā Jān, and Associated Surveys in the Eastern Pīsh-i-Kūh”, Iran, Vol. VI, pp. 105-134.
Gopnik, Hilary. (2000). The Ceramics of Godin II: Ceramic Variability in the Archaeological Record, Ph.D. thesis, Department of Near and Middle Eastern Civilizations University of Toronto.
Thrane, H. (1999). “Pots and peoples- once again. The goblets and the Bronze Age settlement at Tepe Guran, Luristan”, Iranica Antiqua, Vol. XXXIV: 21-40.
Thrane, H. (2001). Excavation at Tepe Guran in Luristan, The Bronze Age and Iron Age Periods, Moesgaard, (with Contribution by J. Clutton-Brock; J. Balslev Jorgensen & V. Alexanderson).
Haerinck, Ernie and Bruno Overlaet. (1999). “Djub-i Gauhar and GulKhanan Murdah: Iron Age III Graveyards in the Aivan Plain, Luristan excavation documents 3”, Leuven: Acta Iranica 36.
Haerinck, E., & Overlaet, B. (2002). “The Chalcolithic and the Early Bronze Age in Pusht-i Kuh, Luristan (West-Iran): Chronology and Mesopotamian contacts”, Akkadica 123, Pp. 163-181.
Haerinck, Ernie and Bruno Overlaet. (2004). “The Iron Age III Graveyard at War Kabud, Pusht-i Kuh, Luristan, Luristan excavation documents 5”, Leuven: Acta Iranica 42.
Haerinck, E and B. Overlaet. (1996). The chalcolithic period parchinah and Hakalan, Royal museums of art and history, Brussels.
Haerinck, Ernie and Bruno Overlaet. (1998). “Chamahzi Mumah: An Iron Age III Graveyard, Luristan excavation documents 2”, Acta Iranica 33, Leuven.
Haerinck, Ernie and Bruno Overlaet. (2004). “The Iron Age III Graveyard at War Kabud, Pusht-i Kuh, Luristan, Luristan excavation documents 5”, Acta Iranica 42, Leuven.
Haerinck, E. & B. Overlaet. (2004). “The Chronology of the Pusht-i Kuh, Luristan. Results of the Belgian Archaeological Mission in Iran, in: From Handaxe to Khan”. Essays presented to Peder Mortensen, Aarhus 2004: 118-136.
Moorey, P. R. S. (1980). Cemeteries of the first millennium B.C. at Deve Hüyük, near Carchemish, salvaged by T.E. Lawrence and C.L. Woolley in 1913, Oxford, BAR.
Nourallahi, Ali. (2016) “Women’s Status in the Iron Age Based on Ethno-archaeological Studies of the West Central Zagros Nomads”, Silk Road, vol. 14, Pp.196-209.
Overlaet, B. (2005). “The Chronology of the Iron age in the Pusht-i-kuh, Luristan”, Iranica Antiqua, vol. XL: 1-33.
Overlaet, Bruno. (2003). “The Early Iron Age in the pusht - I kuh, Luristean, (Luristan Excavtion Documents 1, 2, 3, 4)”, Acta Iranica, 3e serie, Leuven.
Stein. Aurel. (1940). Old routes of western Iran: Narrative of an archaeological journey carried out and recorded, Macmillan and Co, London.
Stronach, D., Stronach, R.& Bokonyi, S. (1978). “Excavations at tepe Nush- I Jan”, Iran, Vol.XVI, Pp.1-29. 
Vanden Berghe, L. (1984). Prospections et Fouilles au Pusht-i Kuh, Luristan. Archiv fur Orentforschung 31: 200–209.
Vanden Berghe, L. (1987). “Les pratiques funéraires á l’âge du Fer III au Pusht-I kuh, Luristan: les necropoles genre war Kabud”, Iranica Antiqua, XXII: 201-266
Vanden Berghe, L. (1966). Surveys and excavations, Pošt-e Kuh, Luristan, preliminary reports. (a) 1st and 2nd campaigns, 1965-66; excavations at Tappa Kalwali and Var Kabud: “Belgische opgravingen in Luristan,” Phoenix 12/2, 1966, pp. 337-52.
Vanden Berghe, L. (1982). Luristan: een verdwenen bronskunst uit West-Iran: [tentoonstelling] Centrum voor Kunst en Cultuur, Sint-Pietersabdij - Gent, 9 oktober 1982-30 januari 1983, Gent: Het Centrum.
Vanden Berghe, L. (1977). “la necropole de Chamzhi Mumeh.une grande foulle de I age du fer au luristan, Iran”, Archeologia, N. 108, Pp. 52-63.
Vanden Berghe, L. (1973a). “Recherches Archeologiques dans Ie Luristan, Fouilles a Bard -i- bal et a Payikal, prospections dans le district d Aivan”, Iranica Antiqua, Vol X, Pp.1-79. 
Vanden Berghe, L. (1973b). “le luristan a l age du fer, la necropole de kutal I gulgul”, Archaeologia, n.65, Pp.16-29.
Vanden Berghe, 1972, Recherches archeologiques dans le luristan Cinquieme campagene 1969. Prospections dans le Pusht-kuh centeral, Iranica Antiqua, vol. IX, pp.1-48.
Vanden Berghe. L. (1968). Het Archeologisch onderzoek Noor De Branscultur Van Luristan, Opgravingen In pusht-ikouh, kal wale En warkabud (1965 en 1966) Les Recherches Archeol giques Dans le Luristan Fouilles Dans Le pusht-i- kouh kalwali et warkabud, Brussel.
Woolley, Sir Leonard. (1965). Ur Excavation, Vol. VIII, the Kassite period and the period of the Assyrian kings, The British Museum and The University Museum, Pennsylvania, London.
Wright, Henry T., Jams A. Neely (2010). Elamite and Achaemenid settlement on the Dehluran plain, Ann Arbor, Michigan.
Young, T.C. (1965). “A comparative ceramic chronology for western Iran, 1500- 500 B.C.”, Iran, III, 1965, Pp. 53-85. 
Young, T C. (1969). An Excavation at Godin Tepe: First progressive report, Royal Ontario Museum (ROM).
Young, T C., and L. D. Levine. (1974). Excavations of the Godin Project: Second Progress Report. Toronto: Royal Ontario Museum.