سکه‌های عرب‌ساسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن

2 گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن

چکیده

پس از برافتادن یزدگرد سوم واپسین شاهنشاهی ساسانی، فرمانروایان اسلامی بی‌درنگ به ضرب سکه‌هایی پرداختند که سکه‌های کسروی نامیده می‌شد که پژوهشگران امروزه آنها را عرب‌ساسانی می‌نامند. این سکه‌ها از سنت به جای مانده از دورۀ ساسانی و تأثیر دیرپای ساسانیان بر تازیان در زمینۀ واژگان، شمایل‌نگاری و چیزهایی از این دست وام گرفته است. بیشتر سکه‌های عرب‌ساسانی سیمین هستند که با نام درهم شناخته شده‌اند. بر این سکه‌ها، به طور معمول، تصویری از شاه ساسانی همراه با یک نوشتۀ اندرزی و آرایه‌های گوناگون همراه ‌است. در سوی راستِ تصویر، نام حاکم به خط پهلوی نوشته شده‌ است و در پشت سکه‌ها، آتشدان آیین زرتشتی همراه با نگهبان آتش در کنار آتشدان حک شده ‌است. نگارندگان در این مقاله به نقد و بررسی کتاب سکه‌های دورۀ فترت، دورۀ گذار از ساسانی به اسلامی (معرفی سکه‌ای ویژه) می‌پردازد. سکه‌های عرب‌ساسانی در پژوهش‌های سکه‌شناسی جایگاه ارزنده و مهمی دارد و پژوهشگران گوناگون چه ایرانی و چه نیرانی مقاله‌های و کتاب‌های چندی در این زمینه نگاشته‌اند. نگارندگان در این مقاله بر آن هستند تا به نقاط ضعف و قوت این کتاب بپردازد، اگرچه در این کتاب نقطۀ قوتی دیده نمی‌شود و هرآنچه که هست نقاط ضعف است و این کتاب بیش از اینکه کتابی پژوهشی در عرصۀ سکه‌شناسی عرب‌ساسانی باشد، کاتالوگی آن هم نه‌چندان ارزنده است که اطلاعات ارزشمندی نه در چندی و نه در چونی به مخاطب نه‌تنها دانشگاهی و علمی  بلکه به عامۀ مردم هم نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Arab-Sasanian Coins; A Review of the A Special Coin, in the Transition Period from Sasanid to Islamic

نویسندگان [English]

  • Shahin Aryamanesh 1
  • Houshang Rostami 2
1 Ihcs
2 Tissaphernes Archaeological Research Group
چکیده [English]

After killed Yazdgerd III the last king of Sasanian Empire and Decline Empire, Muslim rulers immediately mintage coins that called Kasravi that named Arab-Sasanian coins by scholars today. Investigation about Arab-Sasanian coins is an important archaeological subject and many scholars published some books and articles about that. This paper critically reviews the book entitled “the A Special Coin, in the Transition period from Sassanid to Islamic”. This book is not a research book in the field of Arab-Sasanian coinage, but a catalog in this field that does not have much value and it does not provide valuable information to the academic and scientific community, and to the general public.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coin
  • Sasanian Empire
  • Arab-Sasanian Coins

🔓 © 2022 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

الف) فارسی
رضائی باغ‌بیدی، حسن. (0931). «دربارۀ چند مهرنوشته و سکه‌نوشتۀ ساسانی و عرب-ساسانی»، آینۀ میراث، سال نهم، شمارۀ یکم (پیاپی 48): 37-98.
رضائی باغ‌بیدی، حسن. (3931). سکه‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان، تهران: سمت. 
گاریبلدی، آندرئا (6931) تاریخ و سکه‌های ساسانی، ترجمۀ شاهین آریامنش، تهران: آریارمنا.
منصور، جهانگیر، (6931). قانون مجازات اسلامی 5931، تهران: دیدار.
نصرالله‌زاده، سیروس. (1831) «سکه مسی عرب ساسانی». کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شمارۀ. ۶۳، دی ۱۳۸۱: 6-8.
 
ب) نافارسی
Album, S. (2011). Checklist of Islamic Coins, 3rd ed., Santa Rosa.
Album, S. & Goodwin, T. (2002). Sylloge of Islamic Coins in Ashmolean: Vol 1: The Pre-reform Coinage of the Early Islamic Period, Oxford. Ashmolean Museum.
Bates, M. (1986). Arab-Sasanian Coins, .Encyclopedia Iranica Vol. II, Fasc. 3, pp. 225-229.
Curiel, Raoul, Gyselen, Rika. (1984). Une collection de monnaues de cuivre arabosasanides [Studia Iranica. Cahier 2], Paris.
Gaube, Heinz. (1973). Arabosasanidische Numismatik, Volume 2 of Handbücher der Mittelasiatischen Numismatik, Klinkhardt & Biermann, Braunschweig.
Gyselen Rika. (2000). Arab-Sasanian Copper Coinage, Verlag der Ö̈sterreichischen Akademie der Wissenschaften.
Mochiri, Malek Iradj. (1972). Études de numismatique iranienne sous les Sassanides, tome I, Téhéran.
Mochiri, Malek Iradj. (1977). Étude de numismatique iranienne sous les Sassanides et ArabeSassanides, tome II, Téhéran
Morton and Eden Ltd. (2011). Important coins of the Islamic World, Catalogue no. 48, London.
Walker, John. (1941). A Catalogue of the Mubammadan Coins in the British Museum, Vol I: A Catalogue of the Arab-Sasanian Coins, London.
Drouin, Edmond (Edme-Alphonse). 1886. Observations sur les monnaies à légendes en pehlevi et pehlevi-arabe, Paris.