بازتاب شرایط اقلیمی در هنر نقاشی از اواخر پلیستوسن تا عصر یخبندان کوچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هنر که زاییدۀ اندیشه‌ها، احساسات، ادراکات و تجربیات انسان است، قویاً تحت تأثیر کیفیت زندگی و شرایط محیطی هنرمند قرار دارد. بنابراین، با توجه به این که هر گونه تغییر محیطی قادر است اوضاع معیشتی انسان، به ویژه انسان وابسته به محیط، را متأثر سازد، می‌توان ادعا کرد که همیشه، هنر، به طور مستقیم و غیرمستقیم، منبعث از شرایط محیطی هنرمند بوده است. مصداق این گفته، در هنر پیش از تاریخی و تاریخی به چشم می‌خورد. تغییر اقلیم که بر محیط‌زیست تأثیر می‌گذارد، الگوهای معیشتی جوامع را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و سبب تطورات فرهنگی می‌شود. از درون این دگرگونی‌ها، موضوعات هنری جدیدی خلق می‌گردند؛ به همین دلیل، نقش انسان کشاورز در عصر مس‌سنگی جایگزین انسان شکارگر در عصر پارینه‌سنگی جدید شده است. در این پژوهش، با تأمل در نقاشی‌های غاری عصر پارینه‌سنگی جدید اروپا، نقوش سفال‌های عصر مس‌سنگی شمال ایران مرکزی و نقاشی‌های عصر جدید اروپا، ارتباط هنر با شرایط اقلیمی و محیطی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مفروض است که تغییرات اقلیمی روی هنر تأثیرات گسترده و عمیقی گذاشته‌اند. این واقعیت را انطباق نتایج پژوهش‌های دیرین‌اقلیم‌ با مضامین هنری نقاشان در دوره‌های فرهنگی مختلف، به‌روشنی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflection of Climate Conditions in Painting Art from the Late Pleistocene to the Little Ice Age

نویسنده [English]

  • Babak Shaikh Baikloo Islam
Department of History and Archaeology, Faculty of Social Sciences and Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Art, which is the product of human thoughts, feelings, perceptions, and experiences, is strongly influenced by the artist’s quality of life and environmental conditions. Therefore, considering that any environmental change can affect the living conditions of human beings, especially human dependent on the environment, it can be claimed that art has always been directly and indirectly influenced by the environmental conditions of the artist. An example of this statement can be seen in prehistoric and historical art. Climate change, which affects the environment, overshadows the living patterns of societies and causes cultural change. From these transformations, new artistic themes are created; For this reason, the motif of the farmer man in the Chalcolithic Age has replaced the hunter man in the Upper-Paleolithic Age. In this study, by looking at the cave paintings of the Upper-Paleolithic Age of western Europe, the pottery motifs of the Chalcolithic Age of North Central Iran, and the paintings of the modern European era, the relationship between art and climatic and environmental conditions is examined. It is assumed that climate change has had an extensive and profound impact on art. This fact is clearly visible by the adaptation of the results of paleoclimate research to the artistic themes of painters in different cultural periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Painting
  • Climate Change
  • Upper-Paleolithic
  • Chalcolithic
  • Pleistocene
  • Little Ice Age

🔓 © 2022 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

الف) فارسی
اسفندیاری، آذرمیدخت. (۱۳۷۸). ج‍ای‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍ش‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ در ف‍لات‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی.
توحیدی، فائق. (۱۳۷۹). فن و هنر سفالگری، تهران: سمت.
حمزه، محمد علی، محمودی قرائی، محمد حسین، علیزاده لاهیجانی، حمید، موسوی حرمی، رضا و مرتضی جمالی. (1396). «رسوبات بادی نهشته شده در دریاچۀ هامون؛ نشانگر فراوانی و شدت توفان‌های گردوغبار سیستان از انتهای آخرین یخبندان تاکنون»، پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی ۳۳(۱): ۱-۲۴. https://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21285
ذنوبی، محمدمحسن. (۱۳۷۳). بررسی سیر تحول نقوش حیوانات روی سفال‌های پیش از تاریخ در فلات مرکزی ایران و ارتباط آن با ویژگی‌های اقلیمی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
رفیع‌فر، جلال‌الدین. (۱۳۹۳). پیدایش و تحول هنر: درآمدی بر مردم‌شناسی هنر، تهران: خجسته.
شیخ بیکلو اسلام، بابک، چایچی امیرخیز، احمد و ولی‌پور، حمیدرضا. (۱۳۹۹). «بررسی اثر تغییرات اقلیمی هولوسن میانه بر جوامع دورۀ سیلک III در شمال ایران مرکزی بر اساس رسوب‌شناسی محیطی محوطۀ مافین‌آباد اسلامشهر»، مطالعات باستان‌شناسی ۱۲(۲): ۱۶۶-۱۴۳. https://dx.doi.org/10.22059/jarcs.2021.239133.142465
شیخ بیکلو اسلام، بابک. (۱۳۹۸). «تغییرات اقلیمی ناگهانی هولوسن: تاثیر رویدادهای اقلیمی بر سلامتی، معیشت و فرهنگ انسان»، همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل، تهران، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی با همکاری قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی. 
عسکرپور، وحید. (۱۳۹۵). پیش از تاریخ نقش‌ها: درآمدی باستان‌شناختی به پیدایش و تکامل بیان‌های تجسمی، تهران: سمت.
فاضلی نشلی، حسن. (۱۳۸۶). تغییرات سیاسی و اجتماعی دشت قزوین: کاوش‌های باستان‌شناسی تپه قبرستان، گزارش فصل سوم، تهران: پژوهشکده باستان‌شناسی.
گیرشمن، رومن. (۱۳۷۹). سیلک کاشان، جلد اول، ترجمۀ اصغر کریمی، تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور.
 
ب) نافارسی
Alley, R. B. (2004). GISP2 ice core temperature and accumulation data. IGBP PAGES/World Data Center for Paleoclimatology Data Contribution Series, 13, 2004. Paleoclimate data
Andrews, J. E., S. A. Carolin, E. N. Peckover, A. Marca, S. Al-Omari & P. J. Rowe. (2020). “Holocene stable isotope record of insolation and rapid climate change in a stalagmite from the Zagros of Iran”, Quaternary Science Reviews 241: 106433. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106433
Bar-Matthews, M & A. Ayalon. (2011). Mid-Holocene climate variations revealed by high-resolution speleothem records from Soreq Cave, Israel and their correlation with cultural changes. The Holocene 21(1): 163-171. https://doi.org/10.1177%2F0959683610384165
Clark, P.U., J.D. Shakun, P.A. Baker, P.J. Bartlein, S. Brewer, E. Brook, A.E. Carlson, H. Cheng, D.S. Kaufman, Z. Liu & T.M Marchitto. (2012). “Global climate evolution during the last deglaciation”, Proceedings of the National Academy of Sciences 109(19): E1134-E1142. https://doi.org/10.1073/pnas.1116619109
Clark, P. U., A. S. Dyke, J. D. Shakun, A. E. Carlson,  J. Clark, B. Wohlfarth, J.X. Mitrovica, S.W. Hostetler & A. M. McCabe. (2009). “The last glacial maximum”, science 325(5941): 710-714. https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1172873
Djamali, M., J.L. De Beaulieu, N.F. Miller, V. Andrieu-Ponel, P. Ponel, R. Lak, N. Sadeddin, H. Akhani & H. Fazeli. (2009). “Vegetation history of the SE section of the Zagros Mountains during the last five millennia; a pollen record from the Maharlou Lake, Fars Province, Iran”, Vegetation History and Archaeobotany 18(2): 123-136. https://doi.org/10.1007/s00334-008-0178-2
Hendy, E. J., M. K. Gagan, C. A. Alibert, M. T. McCulloch, J. M. Lough & P. J. Isdale. (2002). “Abrupt decrease in tropical Pacific sea surface salinity at end of Little Ice Age”, Science 295(5559): 1511-1514. https://doi.org/10.1126%2Fscience.1067693
Johnsen, S. J., D. Dahl‐Jensen, N. Gundestrup, J. P. Steffensen, H. B. Clausen, H. Miller, V. Masson‐Delmotte, A.E. Sveinbjörnsdottir & J. White. (2001). “Oxygen isotope and palaeotemperature records from six Greenland ice‐core stations: Camp Century, Dye‐3, GRIP, GISP2, Renland and NorthGRIP”, Journal of Quaternary Science: Published for the Quaternary Research Association 16(4): 299-307. https://doi.org/10.1002/jqs.622
Koch, A., C. Brierley, M. M. Maslin & S. L. Lewis. (2019). “Earth system impacts of the European arrival and Great Dying in the Americas after 1492”, Quaternary Science Reviews 207: 13-36. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.12.004
Koch, P. L., & A. D. Barnosky. (2006).  “Late Quaternary Extinctions: State of the Debate”, Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 37(1): 215–250. https://doi.org/10.1146%2Fannurev.ecolsys.34.011802.132415
Kolbert, E. (2014). The Sixth Extinction: An Unnatural History, Picador: New York. 319 pp. ISBN: 9781250062185 
Leroi-Gourhan, A., & E. Anati . (1982). The dawn of European art: an introduction to Palaeolithic cave painting, Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 0521244595
Matthes, F. E. (1939). “Report of committee on glaciers, April 1939”, Eos, Transactions American Geophysical Union 20(4): 518-523. https://doi.org/10.1029/TR020i004p00518
Miller, G. H., Á. Geirsdóttir, Y. Zhong, D. J. Larsen, B. L. Otto‐Bliesner, M. M. Holland, D. A. Bailey, K.A. Refsnider, S.J. Lehman, J.R. Southon & Anderson, C. (2012). “Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and sustained by sea‐ice/ocean feedbacks”, Geophysical Research Letters 39(2). https://doi.org/10.1029/2011GL050168
Robinson, P. J. (2005). “Ice and snow in paintings of Little Ice Age winters”, Weather 60(2): 37-41.  https://doi.org/10.1256/wea.164.03
Sandweiss, D. H., K. A. Maasch, R. L. Burger, J. B. Richardson III, H. B. Rollins & A. Clement. (2001). “Variation in Holocene El Niño frequencies: Climate records and cultural consequences in ancient Peru”, Geology 29(7): 603-606. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2001)029<0603:VIHENO>2.0.CO;2
Sharifi, A., A. Pourmand, M. Djamali, L.C. Peterson, P.K. Swart, M. Guadalupe Pulido Ávila, M. Esfahaninejad & Lahijani H. A. (2019). “The Rise and Demise of the world’s second largest hypersaline lake: The Past is Prologue to the Future of Urmia Lake”, AGUFM, 2019, PP51F-1439. Bibcode: 2019AGUFMPP51F1439S
Sharifi, A., A. Pourmand, E.A. Canuel, E. Ferer-Tyler, L.C. Peterson, B. Aichner, S.J. Feakins, T. Daryaee, M. Djamali, A.N. Beni & Lahijani H. A. (2015). “Abrupt climate variability since the last deglaciation based on a high-resolution, multi-proxy peat record from NW Iran: The hand that rocked the Cradle of Civilization?” Quaternary Science Reviews 123: 215-230. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.07.006
Stevens, L. R., E. Ito, A. Schwalb & H. E. Wright Jr. (2006). “Timing of atmospheric precipitation in the Zagros Mountains inferred from a multi-proxy record from Lake Mirabad, Iran”, Quaternary research 66(3): 494-500. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2006.06.008
Vaezi, A., F. Ghazban, V. Tavakoli, J. Routh, A.N. Beni, T. S. Bianchi, J. H. Curtis, & H. Kylin.(2019). “A Late Pleistocene-Holocene multi-proxy record of climate variability in the Jazmurian playa, southeastern Iran”, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 514: 754-767. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.09.026
Wasylikowa, K., A. Witkowski, A. Walanus, A.  Hutorowicz, S. W. Alexandrowicz & J. J. Langer. (2006). “Palaeolimnology of Lake Zeribar, Iran, and its climatic implications”, Quaternary Research 66(3): 477-493. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2006.06.006