بازتاب شرایط اقلیمی در هنر نقاشی از اواخر پلیستوسن تا عصر یخبندان کوچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هنر که زاییدۀ اندیشه‌ها، احساسات، ادراکات و تجربیات انسان است، قویاً تحت تأثیر کیفیت زندگی و شرایط محیطی هنرمند قرار دارد. بنابراین، با توجه به این که هر گونه تغییر محیطی قادر است اوضاع معیشتی انسان، به ویژه انسان وابسته به محیط، را متأثر سازد، می‌توان ادعا کرد که همیشه، هنر، به طور مستقیم و غیرمستقیم، منبعث از شرایط محیطی هنرمند بوده است. مصداق این گفته، در هنر پیش از تاریخی و تاریخی به چشم می‌خورد. تغییر اقلیم که بر محیط‌زیست تأثیر می‌گذارد، الگوهای معیشتی جوامع را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و سبب تطورات فرهنگی می‌شود. از درون این دگرگونی‌ها، موضوعات هنری جدیدی خلق می‌گردند؛ به همین دلیل، نقش انسان کشاورز در عصر مس‌سنگی جایگزین انسان شکارگر در عصر پارینه‌سنگی جدید شده است. در این پژوهش، با تأمل در نقاشی‌های غاری عصر پارینه‌سنگی جدید اروپا، نقوش سفال‌های عصر مس‌سنگی شمال ایران مرکزی و نقاشی‌های عصر جدید اروپا، ارتباط هنر با شرایط اقلیمی و محیطی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مفروض است که تغییرات اقلیمی روی هنر تأثیرات گسترده و عمیقی گذاشته‌اند. این واقعیت را انطباق نتایج پژوهش‌های دیرین‌اقلیم‌ با مضامین هنری نقاشان در دوره‌های فرهنگی مختلف، به‌روشنی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflection of Climate Conditions in Painting Art from the Late Pleistocene to the Little Ice Age

نویسنده [English]

  • Babak Shaikh Baikloo Islam
Department of History and Archaeology, Faculty of Social Sciences and Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Art, which is the product of human thoughts, feelings, perceptions, and experiences, is strongly influenced by the artist’s quality of life and environmental conditions. Therefore, considering that any environmental change can affect the living conditions of human beings, especially human dependent on the environment, it can be claimed that art has always been directly and indirectly influenced by the environmental conditions of the artist. An example of this statement can be seen in prehistoric and historical art. Climate change, which affects the environment, overshadows the living patterns of societies and causes cultural change. From these transformations, new artistic themes are created; For this reason, the motif of the farmer man in the Chalcolithic Age has replaced the hunter man in the Upper-Paleolithic Age. In this study, by looking at the cave paintings of the Upper-Paleolithic Age of western Europe, the pottery motifs of the Chalcolithic Age of North Central Iran, and the paintings of the modern European era, the relationship between art and climatic and environmental conditions is examined. It is assumed that climate change has had an extensive and profound impact on art. This fact is clearly visible by the adaptation of the results of paleoclimate research to the artistic themes of painters in different cultural periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Painting
  • Climate Change
  • Upper-Paleolithic
  • Chalcolithic
  • Pleistocene
  • Little Ice Age