مطالعۀ ویژگی‌های ساختاری نقاشی‌های مانوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

نقاشی‌های مانوی زبان تصویری دین مانوی هستند، هر نگارۀ مانوی دارای مضامینی عرفانی است که توسط نقش‌های انسانی به تصویر در آمده‌اند. نقش‌های انسانی که در نزد مانویان با عناوین و جایگاه‌های مقامی مختلف دسته‌بندی شده‌اند. چیدمان و قرارگیری هر پیکره انسانی در صفحۀ نگاره‌ها براساس جایگاه و رتبه‌هایشان در مقیاس‌ها و حالت‌های مختلف نمایش داده شده است. بررسی و شناخت پیکره‌های انسانی موجود در نقاشی‌های مانوی می‌تواند به شناسایی ویژگی‌های ساختاری این هنر ارزشمند کمک کند زیرا ترکیب‌بندی، ریتم، تعادل، حرکت و هندسه که عناصر مهم ساختار بصری هستند، در نگاره‌های مانوی به پیکره‌های انسانی گره خورده است. هدف این پژوهش پی بردن به ویژگی‌های ساختاری نقاشی‌های مانوی است. سؤال‌های این پژوهش به این شرح است: 1. ساختار نقاشی‌های مانوی مرهون چه عناصری است؟ 2. نقاشی‌های مانوی چه ویژگی‌هایی در ساختار و ترکیب‌بندی دارند؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی نمونه‌های موجود از آثار نقاشی مانوی روی کاغذ، انجام شده است. شیوۀ تحلیل آثار براساس بررسی اصول و قواعد تجسمی به‌کار رفته در ویژگی‌های ظاهری نقاشی‌های مانوی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد عناصر انسانی نقش اصلی را در ساختار نقاشی مانوی ایفا می‌کنند و معمولاً براساس جایگاه مقامی مقیاس و حالت نشستن پیکره‌ها تغییر می‌کند. اندازه و قرارگیری هر پیکره در بخش‌های هر صفحه نگاره براساس اصول و قواعد پرسپکتیوی نیست و تصاویر دارای عمق نیستند اما با این وجود نگاره‌ها دارای تعادل و هماهنگی خاصی هستند و وزن بصری مطلوبی را داراست. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Structural Features of Manichaean Paintings

نویسندگان [English]

  • Elaheh Panjehbashi 1
  • Zeynab Mohammadjani Divkolaei 2
1 Associate Professor ALZAHRA University,, Faculty of Art
2 M,A of Painting ,Al zahra University
چکیده [English]

Manichaean paintings are the visual language of the Manichaean religion, every Manichaean painting has mystical themes depicted by human figures. Human roles that are classified by the Manichaeans with different titles and positions. The arrangement and placement of each human body on the drawing page is displayed based on their position and rank in different scales and modes. Examining and recognizing human figures in Manichaean paintings can help identify the structural features of this valuable art because composition, rhythm balance, movement and geometry, which are important elements of visual structures, are tied to human figures in Manichaean paintings. The aim of this study is to find out the structural features of Manichaean paintings. The questions of this research are as follows: 1. What elements owe the structure of Manichaean paintings? 2. What are the features of Manichaean paintings in structural and composition? Research method in this descriptive_ analytical study, library resources have been studied and samples of Manichaean paintings on paper have been reviewed. The method of analyzing the works is based on the study of the visual principles and rules used in the appearance features of Manichaean painting. The results of this study show that human elements play a major role in the structure of Manichaean paintings and usually change based on the position of the scale and the sitting position of the figures. The size and placement of each body in the sections of each page of the drawing is not based on the principles and rules of perspective and images do not have depth, but nevertheless the drawings have a special balance and coordination and have a desirable visual weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manichaean Painting
  • Visual Structure
  • Human body
  • Composition
  • Body scale