مطالعۀ ویژگی‌های ساختاری نقاشی‌های مانوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

نقاشی‌های مانوی زبان تصویری دین مانوی هستند، هر نگارۀ مانوی دارای مضامینی عرفانی است که توسط نقش‌های انسانی به تصویر در آمده‌اند. نقش‌های انسانی که در نزد مانویان با عناوین و جایگاه‌های مقامی مختلف دسته‌بندی شده‌اند. چیدمان و قرارگیری هر پیکره انسانی در صفحۀ نگاره‌ها براساس جایگاه و رتبه‌هایشان در مقیاس‌ها و حالت‌های مختلف نمایش داده شده است. بررسی و شناخت پیکره‌های انسانی موجود در نقاشی‌های مانوی می‌تواند به شناسایی ویژگی‌های ساختاری این هنر ارزشمند کمک کند زیرا ترکیب‌بندی، ریتم، تعادل، حرکت و هندسه که عناصر مهم ساختار بصری هستند، در نگاره‌های مانوی به پیکره‌های انسانی گره خورده است. هدف این پژوهش پی بردن به ویژگی‌های ساختاری نقاشی‌های مانوی است. سؤال‌های این پژوهش به این شرح است: 1. ساختار نقاشی‌های مانوی مرهون چه عناصری است؟ 2. نقاشی‌های مانوی چه ویژگی‌هایی در ساختار و ترکیب‌بندی دارند؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی نمونه‌های موجود از آثار نقاشی مانوی روی کاغذ، انجام شده است. شیوۀ تحلیل آثار براساس بررسی اصول و قواعد تجسمی به‌کار رفته در ویژگی‌های ظاهری نقاشی‌های مانوی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد عناصر انسانی نقش اصلی را در ساختار نقاشی مانوی ایفا می‌کنند و معمولاً براساس جایگاه مقامی مقیاس و حالت نشستن پیکره‌ها تغییر می‌کند. اندازه و قرارگیری هر پیکره در بخش‌های هر صفحه نگاره براساس اصول و قواعد پرسپکتیوی نیست و تصاویر دارای عمق نیستند اما با این وجود نگاره‌ها دارای تعادل و هماهنگی خاصی هستند و وزن بصری مطلوبی را داراست. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Structural Features of Manichaean Paintings

نویسندگان [English]

  • Elaheh Panjehbashi 1
  • Zeynab Mohammadjani Divkolaei 2
1 Associate Professor ALZAHRA University,, Faculty of Art
2 M,A of Painting ,Al zahra University
چکیده [English]

Manichaean paintings are the visual language of the Manichaean religion, every Manichaean painting has mystical themes depicted by human figures. Human roles that are classified by the Manichaeans with different titles and positions. The arrangement and placement of each human body on the drawing page is displayed based on their position and rank in different scales and modes. Examining and recognizing human figures in Manichaean paintings can help identify the structural features of this valuable art because composition, rhythm balance, movement and geometry, which are important elements of visual structures, are tied to human figures in Manichaean paintings. The aim of this study is to find out the structural features of Manichaean paintings. The questions of this research are as follows: 1. What elements owe the structure of Manichaean paintings? 2. What are the features of Manichaean paintings in structural and composition? Research method in this descriptive_ analytical study, library resources have been studied and samples of Manichaean paintings on paper have been reviewed. The method of analyzing the works is based on the study of the visual principles and rules used in the appearance features of Manichaean painting. The results of this study show that human elements play a major role in the structure of Manichaean paintings and usually change based on the position of the scale and the sitting position of the figures. The size and placement of each body in the sections of each page of the drawing is not based on the principles and rules of perspective and images do not have depth, but nevertheless the drawings have a special balance and coordination and have a desirable visual weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manichaean Painting
  • Visual Structure
  • Human body
  • Composition
  • Body scale

🔓 © 2022 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

الف) فارسی
آژند، یعقوب. (1399). نگارگری ایران، جلد اول، تهران: انتشارات سمت، چاپ پنجم. 
اسماعیل‌پور، ابوالقاسم. (1377). «بررسی تطبیقی دیباچه مثنوی و اشعار گنوسی»، نشریه ایران‌شناخت، شمارۀ 1: 15-41. 
اسماعیل‌پور، ابوالقاسم. (1382). «زیبایی‌شناسی در هنر و ادبیات مانوی»، فصل‌نامه فرهنگستان هنر، شمارۀ 6: 54-63.   
اسماعیل‌پور، ابوالقاسم. (1400). اسطوره آفرینش در کیش مانی، تهران: نشر چشمه، چاپ سوم. 
اسماعیل‌پور، گلشن. (1390). «بررسی پوشاک زنان و مرد در چند نگاره مانوی»، مجله پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، سال 1، شمارۀ 2: 183-200.
بهادر، یگانه. (1386). تأثیر نقاشی مانوی بر نگاره های دورۀ ایلخانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته پژوهش هنر، دانشگاه الزهراء.
پاکباز، رویین. (1385). نقاشی ایرانی از دیرباز تا به امروز، تهران: زرین و سیمین، چاپ پنجم.  
پوپ، آرتور اپهام. (1393). سیر و صور نقاشی ایران، ترجمۀ یعقوب آژند. تهران: مولی، چاپ چهارم
تجویدی، اکبر. (1386). نگاهی به هنر نقاشی ایران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ سوم.
شعبانی، عطیه؛ محمودی، فتانه. (1393). «تطبیق نقاشی‌های تورفان و نگاره‌های منظومه و گلشاه دوره سلجوقی»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، سال 5 ، شمارۀ 10: 83-96.
کلیم کایت، هانس یواخیم. (1396). هنر مانوی، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق. تهران: نشر هیرمند. 
معمارزاده، محمد. (1388). «نقاشی مانویان»، کتاب ماه هنر، شمارۀ 130: 30-36.
میرزایی، سونیا. (1399). «هنر مانوی: نگاهی به یافته‌های قدیم و جدید و اهمیت نگرش‌های گوناگون در مطالعۀ هنر مانوی»، نشریۀ گلستان هنر، شمارۀ 22: 22-43.
ویدن گرن، گئو. (1395). مانی و تعلیمات او، ترجمۀ دکتر نزهت صفایی اصفهانی. تهران: مرکز، چاپ پنجم.
هامبی، لوئی؛ دوویلار، مونره و ویدن گرن، گئو. (1389). هنر مانوی و زرتشتی، ترجمۀ یعقوب آژند. تهران: مولی، چاپ سوم. 
 
ب) نافارسی
Gulacsi, Z. (2001). Manichaean Art in Berlin Collections, Turnhout: Brepols. 
Gulacsi, Z. (2005). Mediaeval Manichaean Book Art, Leiden, Boston: Brill.
Gulacsi, Z. (2015). Mani’s Pictures, Leiden, Boston: Brill.