نگاهی‌ انتقادی به کتابِ ایران به‌سانِ ملتی خیالی

نوع مقاله : نقد و بررسی کتاب

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

هویتِ ایرانی از مباحثی است که شماری به‌درستی «زِ اقرار» و تنی‌چند با ناروایی «زِ انکارِ» آن شادمان هستند. نویسندۀ‌ کتابِ فوق از انکارکنندگان است. همچنان که از نامِ کتاب برمی‌آید، نویسندۀ‌ اثر درصددِ مقابله با ایران و تاریخ‌مند‌بودنِ هویتِ ایرانی و ملی برآمده است. او که تحتِ تأثیرِ مباحثِ نظری و اندیشه‌ای جدید است که جملگی بی‌التفات به بستر و بافتِ تاریخی-فرهنگی کشورهایِ موردِ مطالعه هستند، ایران و هویتِ ملی را ساخته‌وپرداختۀ‌ شرق‌شناسان و نوکران و مزدورانِ استعمار می‌داند و تاریخمند‌بودنِ واژۀ‌ ایران را به چیزی نمی‌گیرد. نویسندۀ‌ اثر بر این باور است که نطفۀ‌ هویتِ ملیِ ایران در غرب بسته شده و ارائۀ‌ هرگونه پیشینه و خاستگاهِ تاریخی برای ایران و هویتِ ملی، گناهی نابخشودنی و ظلمی آشکار در حقِ بسیاری از اقوامِ این سرزمین است. نویسندۀ‌ کتابِ ایران بهسانِ ملتی خیالی: تکوینِ هویتِ ملی که دلبستۀ‌ ادوارد سعید و شرق‌شناسی وی است و از کتاب جوامع خیالی بِنِدیکت اَندرسون بسی بهره‌مند شده، بر این باور است که برخی از نویسندگانِ ایرانی و انیرانی که هویتِ ایرانی و ملی را امری تاریخی می‌دانند، تحتِ تأثیرِ روش‌شناسی‌ غربی و بر اساسِ جهت‌گیری‌هایِ نژادی و ایدئولوژیک، گذشته را روایت کرده و خوانشی ناتاریخی و متوهمانه پیش نهاده‌اند و برساخته‌هایِ جعلی را به جایِ تاریخ نشانده‌اند. نویسندۀ‌ این سطور همۀ‌ فصولِ کتابِ ایران بهسانِ ملتی خیالی: تکوینِ هویتِ ملی را نقد نمی‌کند، بل آن بخش‌هایی را که به خاستگاهِ تاریخی ایران، ماهیتِ ایران و تنوعِ قومی و زبانی ایران پرداخته و ادعاهایی سست و کم‌مایه از آنها ارائه شده مطمح‌نظر قرار داده و در بابِ آنها روشنگری خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Book “Iran as Imagined Nation”

نویسنده [English]

  • Afshin Khosrowsani
University of Tehran
چکیده [English]

Iranian identity is one of the topics that some are happy to admit and few are merry to deny. The book’s author in question is one of the deniers. As the name of the book suggests, the book’s author wants to challenge Iran and the historicity of Iranian and national identity. He, who is under the influence of new theoretical and ideological debates, which are all unconcerned about the background and historical-cultural context of the countries under study, sees Iran and its national identity as the construction of orientalists and their servants and makes the historicity of the word Iran insignificant and unimportant. The author of the work believes that since Iran's national identity was formed in the West, presenting any historical background and origin for Iran and its national identity is an unforgivable misdeed and a clear injustice to many ethnic groups of this land. The author of the book Iran as Imagined Nation: the Construction of National Identity, which is interested in Edward Said and his Orientalism and benefited a lot from the book Imagined Communities written by Benedict Anderson, believes that some Iranian and non-Iranian writers who consider Iranian and national identity to be a historical matter, under the influence of Western methodology and based on racial and ideological orientations, narrated the past, presented an ahistorical and delusional reading and placed fake constructions instead of history. The present article does not criticize all the chapters of the book Iran as Imagined Nation: the Construction of National Identity, rather, those parts that have made weak and incorrect claims about the historical origin of Iran, the nature of Iran, and Iran's ethnic and linguistic diversity, will be put into perspective and shed light on them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Persia
  • National Identity
  • Iranian Identity
  • Persian language