نگاهی‌ انتقادی به کتابِ ایران به‌سانِ ملتی خیالی

نوع مقاله : نقد و بررسی کتاب

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

هویتِ ایرانی از مباحثی است که شماری به‌درستی «زِ اقرار» و تنی‌چند با ناروایی «زِ انکارِ» آن شادمان هستند. نویسندۀ‌ کتابِ فوق از انکارکنندگان است. همچنان که از نامِ کتاب برمی‌آید، نویسندۀ‌ اثر درصددِ مقابله با ایران و تاریخ‌مند‌بودنِ هویتِ ایرانی و ملی برآمده است. او که تحتِ تأثیرِ مباحثِ نظری و اندیشه‌ای جدید است که جملگی بی‌التفات به بستر و بافتِ تاریخی-فرهنگی کشورهایِ موردِ مطالعه هستند، ایران و هویتِ ملی را ساخته‌وپرداختۀ‌ شرق‌شناسان و نوکران و مزدورانِ استعمار می‌داند و تاریخمند‌بودنِ واژۀ‌ ایران را به چیزی نمی‌گیرد. نویسندۀ‌ اثر بر این باور است که نطفۀ‌ هویتِ ملیِ ایران در غرب بسته شده و ارائۀ‌ هرگونه پیشینه و خاستگاهِ تاریخی برای ایران و هویتِ ملی، گناهی نابخشودنی و ظلمی آشکار در حقِ بسیاری از اقوامِ این سرزمین است. نویسندۀ‌ کتابِ ایران بهسانِ ملتی خیالی: تکوینِ هویتِ ملی که دلبستۀ‌ ادوارد سعید و شرق‌شناسی وی است و از کتاب جوامع خیالی بِنِدیکت اَندرسون بسی بهره‌مند شده، بر این باور است که برخی از نویسندگانِ ایرانی و انیرانی که هویتِ ایرانی و ملی را امری تاریخی می‌دانند، تحتِ تأثیرِ روش‌شناسی‌ غربی و بر اساسِ جهت‌گیری‌هایِ نژادی و ایدئولوژیک، گذشته را روایت کرده و خوانشی ناتاریخی و متوهمانه پیش نهاده‌اند و برساخته‌هایِ جعلی را به جایِ تاریخ نشانده‌اند. نویسندۀ‌ این سطور همۀ‌ فصولِ کتابِ ایران بهسانِ ملتی خیالی: تکوینِ هویتِ ملی را نقد نمی‌کند، بل آن بخش‌هایی را که به خاستگاهِ تاریخی ایران، ماهیتِ ایران و تنوعِ قومی و زبانی ایران پرداخته و ادعاهایی سست و کم‌مایه از آنها ارائه شده مطمح‌نظر قرار داده و در بابِ آنها روشنگری خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Book “Iran as Imagined Nation”

نویسنده [English]

  • Afshin Khosrowsani
University of Tehran
چکیده [English]

Iranian identity is one of the topics that some are happy to admit and few are merry to deny. The book’s author in question is one of the deniers. As the name of the book suggests, the book’s author wants to challenge Iran and the historicity of Iranian and national identity. He, who is under the influence of new theoretical and ideological debates, which are all unconcerned about the background and historical-cultural context of the countries under study, sees Iran and its national identity as the construction of orientalists and their servants and makes the historicity of the word Iran insignificant and unimportant. The author of the work believes that since Iran's national identity was formed in the West, presenting any historical background and origin for Iran and its national identity is an unforgivable misdeed and a clear injustice to many ethnic groups of this land. The author of the book Iran as Imagined Nation: the Construction of National Identity, which is interested in Edward Said and his Orientalism and benefited a lot from the book Imagined Communities written by Benedict Anderson, believes that some Iranian and non-Iranian writers who consider Iranian and national identity to be a historical matter, under the influence of Western methodology and based on racial and ideological orientations, narrated the past, presented an ahistorical and delusional reading and placed fake constructions instead of history. The present article does not criticize all the chapters of the book Iran as Imagined Nation: the Construction of National Identity, rather, those parts that have made weak and incorrect claims about the historical origin of Iran, the nature of Iran, and Iran's ethnic and linguistic diversity, will be put into perspective and shed light on them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Persia
  • National Identity
  • Iranian Identity
  • Persian language

🔓 © 2023 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

الف) فارسی
اشرف، احمد (1396).هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی، ترجمه و تدوین حمید احمدی، چاپ پنجم، تهران: نی.
ج. م. (1389). نوروز در تخت‌جمشید و کاشغر، ایران‌شناسی، سال بیست و دوم، شمارۀ دوم: 242-235.
خالقی‌مطلق، جلال (1371). ایران در دوران باستان، ایران‌شناسی، سال چهارم، شمارۀ دوم: 243-236. 
سعدی، مصلح‌الدین (1368). گلستان، تصحیح و توضیح: غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.
صفا، ذبیح‌الله (1333). حماسه‌سرایی در ایران، از قدیم‌ترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم، تهران: مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر. 
متینی، جلال (1371). ایران در دوران اسلامی، ایران‌شناسی، سال چهارم، شمارۀ دوم: 266-243.
مولوی، جلال‌الدین محمد بن محمد (1376). مثنوی معنوی: براساس نسخۀ قونیه، به تصحیح و پیشگفتار: عبدالکریم سروش، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 
نظامی‌عروضی‌سمرقندی (1382) چهارمقاله، از روی تصحیح: علامه محمد قزوینی، شرح و توضیح از: سعید قره‌بگلو و رضا انزابی‌نژاد، تهران: جامی.
 
ب) نافارسی
Amanat, A. (2012). “Iranian Identity Boundaries: A Historical Overview,” in Abbas Amanat and Farzin Vejdani (eds.) Iran facing others: Identity Boundaries in a Historical Perspective, Palgrave MacMillan, pp. 1-34.
Anderson, B. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism, Verso.
Gnoli, G. (1989). The idea of Iran: an essay on its origin, Rome: Serie orientale Roma, Vol. LXII.
Lukowski, J. and Zawadzki, H. (2019). A concise history of Poland. Cambridge University Press.
Shapur Shahbazi. A. (2005). “The History of the Idea of Iran,” in Vesta Sarkhosh Curtis and Sarah Stewart (eds.) Birth of the Persian Empire, London: I. B. Tauris, pp. 100-111.
Tancoigne, J. M. (1820). A Narrative of a Journey into Persia, and residence at Teheran; containing a descriptive itinerary from Constantinople to the Persian Capital, London: William Wright.
Vaziri, M. (2013). Iran as imagined nation, Gorgias Press.