جستاری در دینِ سیاسی هخامنشیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری باستان‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

مذهب در حیات سیاسی امپراتوری هخامنشی نقش چشمگیری داشت چنانکه شاهان این سلسله با سیاست‌های مذهبی خاص خود توانستند بیش از 200 سال بر این امپراتوری عظیم که متشکل از اقوام و آیین‌های مختلف بود حکومت کنند. در دورۀ میانۀ پادشاهی‌، سختگیری‌هایی آغاز شد و در واپسین دورۀ شاهان این حکومت، شاهد ساختارشکنی و احیاء ریزجریان‌های مذهبی هستیم که این نوآوری‌ها از زمان اردشیر دوم آغاز می‌گردد. بر طبق دیدگاه سنتی مطالعات مذهب هخامنشیان، قاعدتاً می‌بایست تأثیر آموزه‌های زردشت را بر این پادشاهان رصد کرد اما برخلاف روش معمول، این مقاله سعی دارد از جهت عکس، تأثیری که هخامنشیان در جهت حفظ و بقای شاهنشاهی‌ خود بر تعالیم زردشتی داشتند بررسی، و بدعت‌ها و نوآوری‌های آنان را با تطبیق متون اولیه و ثانویۀ زردشتی پیگیری کند. با استفاده از روش‌های تطبیق متون و رهیافت تاریخی، ورود بسیاری از آیین‌های پیشازردشتی و نیز وجود تأثیرات ثانویه توسط پادشاهان هخامنشی بر آیین زردشتی هویدا شد چراکه این دین نانوشته در زمان هخامنشیان، به‌راحتی بستر پذیرایی از تغییرات را در این عرصه توسط مغانِ متعصب و آمران سلطنتی -با هدفِ جلب رضایت حداکثری اقوام مختلف ساکن در داخل مرز سیاسی جدید کشور- فراهم می‌کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Achaemenid Political Religion

نویسنده [English]

  • Iman Khosravi
Ph.D of Archaeolgy
چکیده [English]

 Religion played a significant role in the political life of the Achaemenian Empire as the kings of this dynasty, with their special religious policies, could rule over this great empire, which consisted of different nations and religions, for over 200 years. Each king of this dynasty had a different view towards religion and tradition and so their treatment of this issue significantly varied; for instance, Cyrus and Darius exhibited more tolerance towards religion compared to other kings. However, in the middle period of this kingdom, some strictness was started, so that it is assumed that Xerxes intended to generalize and institutionalize the royal worldview in the Achaemenid kingdom. In the late period of this dynasty, a kind of deconstruction in the religion and revival of religious micro-currents is seen, starting from the time of Artaxerxes II. According to the traditional view towards the Achaemenid kings’ worldview, as a rule, the effect of Zoroastrian teachings on these kings should be observed and investigated, but contrary to the common method, the present paper attempts to study the influence of the Achaemenids on the Zoroastrian teachings in order to preserve and survive their Imperial, and track their innovations and heresies by comparing the Zoroastrian primary and secondary texts. Using a comparative study of the mentioned texts and a historical approach, the introduction of many pre-Zoroastrian religions by magus, as well as the influence of foreign cultures, were revealed to us, and the existence of secondary influences by the Achaemenid kings on Zoroastrianism became evident since during the Achaemenid era the Zoroastrian unwritten religion had easily provided a suitable context to accept the changes due to the domination of magus over this area. These deliberate influences of the government on the religion reached to the extent that the term "political religion" could be used instead of the term "religious policy" during this period. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenid
  • Ideology
  • Magus
  • Zoroastrian religion

🔓 © 2023 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

الف) فارسی
احتشام، مرتضی (2535). ایران در زمان هخامنشیان. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی.
اوستا (1391). جلیل دوستخواه. چاپ شانزدهم. تهران: مروارید.
اومستد (۱۳۴۶). تاریخ شاهنشاهی‌ هخامنشی، ترجمه محمد مقدم، چاپ اول. تهران: فرانکلین.
بریان، پی‌یر (۱۳۸۸). قدرت مرکزی و چند مرکزی فرهنگی در شاهنشاهی‌ هخامنشی، در: تاریخ هخامنشیان (جلد یکم)، ویراستار هلن سانسیسی وردنبوخ، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر. تهران: توس.
بنونیست، امیل (۱۳۷۷). دین ایرانی برپایه متن‌های معتبر یونانی، ترجمه بهمن سرکاراتی. تهران: قطره.
بویس، مری (۱۳۷۵). تاریخ کیش زردشت، هخامنشیان؛ جلد دوم، ترجمه همایون صنعتی‌زاده. تهران: توس.
پوسنر، رولان (1390). «اهداف اصلی نشانه‌شناسی فرهنگی»، ترجمه شهناز شاه‌طوسی، در مجموعه مقالات نشانه‌شناسی فرهنگی، به‌کوشش فرزان سجودی. تهران: علم.
حسینی سرابی، فرحناز و روزبه زرین‌کوب (1395). «مغان در روزگار هخامنشیان بر‌اساس متون کلاسیک و الواح باروی تخت جمشید». مجله‌ مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش‌نامه انجمن ایرانی تاریخ. سال هفتم، شماره 27: 25-43.
خسروی، ایمان (1401). نمادشناسی نقش‌برجسته‌های هخامنشی. تهران: انتخاب.
داندامایف، م.آ. (۱۳۷۳). ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی، ترجمه روحی ارباب. تهران: علمی و فرهنگی.
دریایی، تورج (1392). شاهنشاهی‌ ساسانی. ترجمه مرتضی ثاقب‌فر. تهران: ققنوس.
رجایی، فرهنگ (1382). پدیده جهانی‌شدن وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران: آگاه.
رو، ژرژ (۱۳۶۹). بین‌النهرین باستان، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی. تهران: نشر آبی.
سامی، علی (1341). تمدن هخامنشی، جلد اول. شیراز: فولادوند.
شاپور شهبازی، علیرضا (۱۳۹۰). جستاری در باره یک نماد هخامنشی، فروهر، اهوره‌مزدا یا خورنه، ترجمه شهرام جلیلیان. تهران: شیرازه.
شارپ، رلف نارمن (1388). فرمان‌های شاهان هخامنشی، چاپ سوم. تهران: پازینه.
صراف، محمدرحیم (1387). مذهب قوم ایلام، چاپ دوم. تهران: سمت.
فرای، ریچارد (1368). میراث باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب‌نیا، چاپ سوم. تهران: علمی و فرهنگی.
فولتس، ریچارد (1385). دین‌های جاده ابریشم. ترجمه عسکری پاشایی. تهران: فرا روان.
کخ، هاید ماری (1383). از زبان داریوش. ترجمه پرویز رجبی. تهران: کارنگ.
کورت، آملی (۱۳۷۸). هخامنشیان، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر. تهران: ققنوس.
گاتاها. (1393). آبتین ساسانفر، چاپ دوم. تهران: بهجت.
گدار، آندره. (1377). هنر ایران، ترجمه بهروز رجبی، چاپ سوم. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
دوشن‌گیمن، ژاک. (۱۳۷۵). دین ایران باستان، ترجمه رویا منجم. تهران: فکر روز.
مجیدزاده، یوسف. (1376). تاریخ و تمدن بین‌النهرین، جلد دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی‌.
مهرآفرین، رضا. (1401). دین هخامنشیان. تهران: آریارمنا.
نیولی، گراردو. (۱۳۸۸). از زردشت تا مانی، ترجمه آرزو رسولی (طالقانی). تهران: ماهی‌.
ویدن‌گرن، گئو. (۱۳۷۷). دین‌های ایران، ترجمه منوچهر فرهنگ. تهران: آگاهان ایده.
هوار، کلمن. (1375). ایران و تمدن ایرانی، ترجمه حسن انوشه، چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.
 
ب) نافارسی
Boyce M. (1987). “Apam napat”, Encyclopaedia Iranica II: 148-150.
Dandamayev M. A. & Lukonin V.G. (1989). The Culture and Social Institutions of Ancient Iran. Cambridge and New York.
Gnoli G. (1989). The Idea of Iran: An Essay on its Origin. Serie orientale Roma, 62. Rome.
Hallock R. T. (1969). Persepolis Fortification Tablets. Oriental Institute Publications [OIP], Chicago.
Kellens J. and Pirart E. (1998). Les textes Vieil-avestiques. Volume I: Introduction, texte et traducation. Wiesloaden.
Zetterberg Hans L. (1965). On Theory and Verification in Sociology 3rd Enlarged ed. (Totowa, NJ: Bedminster press) pp.1-2.a