راهکارهای اشکانیان در مرزداری و برقراری امنیت داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران

10.22034/ais.2023.384084.1036

چکیده

از اصول اولیه‌ی ثبات و استحکام دولت‌ها، توانایی آنها در ایجاد امنیت داخلی و حراست از مرزها در برابر خطر بیگانگان بود. شاهنشاهی اشکانی که از بدو پیدایش خود با نیروهای متخاصم در چند جبهه دست و پنجه نرم می‌کرد، مجبور به تحکیم موقعیت خود از طریق بسط امنیت در درون کشور و استحکام مرزها در برابر قدرت‌های خارجی چه برای دفاع و چه برای برنامه‌ریزی به منظور توسعه‌ی قلمرو خود بود. اشکانیان با اتخاذ برنامه‌ای مدون با وام‌گیری از دول پیش از خود و نوآوری‌هایی بر مبنای شرایط وقت، به خوبی از عهده‌ی ایجاد امنیت در درون کشور و در مرزهای قلمرو خود برآمدند. استحکام مرزها و امنیت داخلی، با مدیریت اقوام کوچرو، شهرها و دولت‌های کوچک دست‌نشانده و نظارت مستمر بر عملکرد آنها صورت می‌پذیرفت. مسئله‌ی اصلی این پژوهش مشخص کردن سازوکار دولت اشکانی در حراست از مرزها و ایجاد امنیت داخلی در مقابل تهدیدات خارجی و مشکلات داخلی است که با بررسی منابع بازمانده از این دوران و تحلیل آنها با تکیه بر آثار مادی یافته شده از دوران اشکانی صورت می‌پذیرد. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که سازوکار اجرایی دولت اشکانی در راستای تحقق امنیت داخلی و مرزی چه بود؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Arshacid solutions in border protection and establishing internal security

نویسنده [English]

  • amin babadi
Ph.D student of ancient Iranian history, University of Tehran
چکیده [English]

One of the basic principles of the stability and strength of governments was their ability to create internal security and protect borders against the danger of foreigners. The Arshacid Empire, which from its inception struggled with hostile forces on several fronts, was forced to consolidate its position by expanding security within the country and strengthening its borders against foreign powers, both for defense and for the expansion of its territory. The Parthians succeeded in creating security within the country and within the borders of their territory by adopting a codified program by borrowing from their predecessors and innovations based on the circumstances of the time. Border strength and internal security were managed by nomadic tribes, small towns and Subordinate governments, and their oversight was constantly monitored. The main task of this study is to determine the mechanism of the Parthian government in protecting the borders and creating internal security against external threats and internal problems, which is done by examining the surviving sources from this period and analyzing them based on material artifacts found from the Parthian period. The purpose of this article is to answer the question: what was the executive mechanism of the Parthian government in order to achieve internal and boundary security?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arshakids
  • Border protection
  • Internal Security
  • Fortification
  • Boundary forces
  • تاریخ دریافت: 02 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 06 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1402