درباره نشریه

پژوهشنامه ایران باستان

پژوهشنامه ایران باستان مجله‌ای علمی وابسته به گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن است که هر سال در چهار شماره به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود. پژوهشنامه ایران باستان در زمینه‌های باستان‌شناسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی و تاریخ ایران باستان و ایرانِ فرهنگی و سرزمین‌های همجوار منتشر می‌شود.

پژوهشنامه ایران باستان به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.

نویسنده(گان) گرامی نیاز است برگۀ تعهدنامه‌ و تعارض منافع را دریافت و پس از تکمیل از سامانه همراه با مقاله بفرستند.

برگه تعارض منافع

تعهدنامه