پرسش‌های متداول

آیا می توان مقاله خود را به چند مجله فرستاد؟

خیر. این خلاف اخلاق در نشر است. اگر چنین کاری صورت بگیرد مقالۀ شما چاپ نخواهد شد؛ و اگر چاپ شده باشد از آن سلب اعتبار خواهد شد. سپس نام شما در فهرست سیاه مجله قرار خواهد گرفت و هیچ مقالۀ دیگری از شما پذیرفته نخواهد شد.

چه زمان پذیرش‌نامه مقاله را دریافت می‌کنم؟

هنگامی که همۀ اصلاحات لازم بر متن شما انجام شد و داوران و سرانجام سردبیر و هیئت تحریریه نوشتۀ شما را تایید کردند، پذیرش‌نامه به شما داده خواهد شد.

آیا نیاز است همه نویسندگان مقاله در سامانه ثبت نام کنند؟

خیر. نیاز نیست. فقط نویسندۀ مسئول در سامانه ثبت نام خواهد کرد. اما همۀ نویسندگان باید از مسئولیت خود در رابطه با مقاله آگاه باشند. ترتیب نام افراد و مسئولیت هر یک از آنها باید در مقاله روشن باشد.