فرایند پذیرش مقالات

نوع داوری: دوسو ناشناس (دست‌کم 2 داور)

میانگین بازۀ زمانی فرآیند داوری پذیرش مقاله: 4 ماه (بین 2 تا 4 ماه)

بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقالۀ دریافتی و اعلام نظر به نویسنده تا آغاز فرآیند داوری: 7 روز کاری

 

فرآیند داوری:

1. دریافت مقاله و بررسی اولیه توسط کارشناس علمی (جهت رعایت اهداف و ضوابط شیوه‌نامۀ نشریه): 2 روز

2. بررسی توسط دبیران تخصصی (سردبیر و مدیرمسئول)، (جهت بررسی و تأیید اولیه و محور مقاله و تعیین 2 داور): 5 روز

3. ارسال به داوران تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه 20 روز؛ در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت 10 روز

4. بررسی نظر داوران توسط دبیران تخصصی: 10 روز

5. ارسال نظر داوران برای بررسی و اصلاح (بازنگری جزیی یا بازنگری کلی) توسط نویسندگان (نویسندۀ مسئول): 7 روز

6. برگشت دوبارۀ مقاله به دفتر نشریه و بررسی توسط کارشناس علمی و دبیران تخصصی جهت اعمال دقیق اصلاحیه درخواستی داوران: 5 روز

7. در صورت درخواست بازنگری کلی توسط هر یک از داوران، مقاله مجدد برای تأیید اصلاحات بازنگری کلی به داور مربوطه ارجاع خواهد شد: 7 روز

8. ارسال به داور سوم تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه 15 روز؛ در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت 10 روز

 

تبصره:

- هر مقاله دست‌کم به دو داور جهت بررسی علمی فرستاده می‌شود و در صورت تأیید دو داور، مقاله پذیرش و در صورت عدم تأیید دو داور مقاله رد خواهد شد؛ در صورت تأیید یک داور و عدم تأیید داور دیگر، مقاله به داور سوم فرستاده می‌شود، در صورت تأیید مقاله مربوطه پذیرش و یا عدم تأیید داور سوم، مقاله رد خواهد شد. بنابراین، هر مقاله با دو نظر موافق و یا دو نظر مخالف پذیرش و یا رد می‌شود.

- صدور گواهی پذیرش بعد از تأیید دو داور امکان‌پذیر خواهد بود.