تعهدات اخلاقی داوران

 • هریک از داوران گرامی بنا به زمینۀ تخصصی از هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های معتبر برگزیده می‌شوند که وظیفۀ انجام داوری و ارسال دیدگاه‌هایشان را به دفتر مجله به عهده دارند
 • پذیرش مقاله‌ها در زمینۀ تخصصـی و اعلام نظر داوری با توجه به حوزۀ تخصصی خود.
 • واگذار نکردن داوری مقالۀ محول شده به کسی دیگر.
 • رعایت فرآیند زمانی درنظر گرفته شده از سوی مجله برای داوری مقاله.
 • مطالعه ‌و‌ بررسی ‌دقیق مقاله برای اعلام نظر.
 • اعلام صادقانۀ دیدگاه‌های فنی و تخصصی و تجزیـه ‌و ‌تحلیـل و ارزیابی ‌انتقادی و تأثیرگذار ‌‌دربارۀ نقــاط ‌ضعــف و قــوت ‌مقاله با ‌لحن ‌‌و حفظ شأن و جایگاه نویسنده و پرهیز از هرگونه حاشیه‌سازی و نیز پرهیز از هرگونه اعلام نظر سلیقه‌ای و شخصی و نژادی و دینی و یا برخورد ‌طعنه‌آمیز ‌یا ‌مخرب.
 • بررسی ‌دقیق‌ ارجاعات و حفظ امانت در سراسر متن مقاله و ‌‌تصویر‌ها و جدول‌ها و نقشه‌ها، نقل قول‌ها و پیوست‌ها با ارجاع‌دهی دقیق براساس روش مأخذ و استناددهی استاندارد  APA
 • در صورت امکان، یاری رساندن ‌بـه ‌نویسـنده ‌بـرای ‌انتقـال روشن ‌پیـام ‌خـود‌ بـه مخاطبان و بهبود متن مقاله.
 • عدم استفاده از محتوای مقاله پیش از انتشار و یا در صورت نپذیرفتن مقاله.
 • گزارش به سردبیر دربارۀ وجود هرگونه شائبه و سرقت ادبی و ملاحظـات ‌اخلاقی در مقاله.
 • درج کامل دلایل پذیرش و رد مقاله به‌صورت مکتوب برای سردبیر و نویسنده.