راهنمای داوران

دریافت فایل PDF راهنمای داوران

 

 شیوه داوری

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به پژوهشنامه ایران باستان از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

3) فرایند بررسی و داوری علمی و تخصصی و مراحل تصمیم‌گیری مقالات

فرایند بررسی مقالات توسط متخصصان در حوزه پژوهش مربوطه صورت می‌گیرد. تصمیم نهایی درخصوص چاپ مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه صورت می‌گیرد که براساس نظر داوران محترم و بررسی مقاله است و در رأس این تصمیم‌گیری نیز سردبیر قرار دارد.

به طور کلی فرایند ارسال و بررسی مقالات از این قرار است:

-  ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات؛

-  بررسی اولیه سردبیر: در این مرحله بررسی می‌شود که آیا مقاله با اهداف و چشم اندازهای مجله مطابقت دارد یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد برای داوران فرستاده خواهد شد، در غیر این صورت مقاله غیر قابل پذیرش اعلام می‌شود؛

پس از داوری داوران، مقاله در هیئت تحریریه بررسی خواهد شد.

- در صورت منفی بودن، رد مقاله و اطلاع به نویسنده و در صورت مثبت‌ بودن نظر داوران، ارائه نظر داوران به نویسنده جهت بازنگری مقاله.

-  بررسی دوباره مقاله ارسالی از نویسنده توسط دبیر گروه و ارسال به داور تطبیقی؛

-  طرح مقاله در هیأت تحریریه نشریه؛

-  درخواست اصلاح مقاله توسط اعضای تحریریه یا رد مقاله و اعلام به نویسنده؛

-   ارسال مقاله اصلاح شده توسط نویسنده؛

-  بررسی مقاله توسط جانشین سردبیر؛

- گواهی پذیرش و انتشار.