برگۀ تعهدنامه و تعارض منافع نویسندگان

پژوهشنامۀ ایران باستان

مجلۀ جهانی پژوهش‌های ایران‌شناسی

نویسنده(گان) گرامی نیاز است برگۀ زیر را دریافت و پس از تکمیل از سامانه همراه با مقاله بفرستند.

COVER LETTER & AUTHOR AGREEMENT AND PUBLICATION RIGHTS FORM