برگۀ تعهدنامه و تعارض منافع نویسندگان

برگۀ تعارض منافع، توافق‌نامه‌‏ای است که نویسنده(گان) یک مقاله اعلام می‌‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به‌طور کامل از اخلاق نشر همچون سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏‌ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز کرده‌اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت نکرده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‌‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسندۀ مسئول از سوی دیگر نویسندگان این برگه را امضا و تأیید و اصالت محتوای آن را اعلام می‌‏کند. نویسندۀ مسئول همچنین اعلام می‌‏دارد که این اثر پیشتر در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به مجلۀ دیگری فرستاده نشده است.

 

نویسنده(گان) گرامی نیاز است برگۀ تعهدنامه‌ و تعارض منافع را دریافت و پس از تکمیل از سامانه همراه با مقاله بفرستند.

برگه تعارض منافع

تعهدنامه