کارکرد و مفهوم نوس در کفالایای قبطی نسخۀ برلین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم انسانی، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران گروه فرهنگ و زبان های باستانی

چکیده

کتابت متون مقدس، امری بسیار حیاتی و مهم در نظام دینی مانوی است. مانی، امتیاز دین خود را در این می‌دانست که تعالیم خود را مکتوب کرده است و سنت شفاهی را که میراث پیشینیان است برچیده. مانویان با کتابت آثارشان، به حیات فکری خود طی سده‌ها ادامه داده‌اند. مانی و اخلافش مواعظ، سروده‌ها و مزامیر را به زبان‌های فارسی میانه، پهلوی اشکانی، سغدی، ترکی ایغوری، قبطی و یونانی نگاشته اند که متون مکشوفه در سده های اخیر، شاهد این مدعاست. متون ادبی مانوی گواه تلاش‌های آگاهانه نویسندگان، مترجمان و نگارگران مانوی در انتقال مفاهیم فلسفی، اساطیری و دینی  در بین عموم مانویان هستند. یکی از این متون شناخته شده، کفالایای قبطی مکشوفه خطه کلیس است که توسط شاگردان مانی جمع‌آوری و نگاشته شده است. این متن قبطی متضمن 221 فصل است که هر فصل به پرسشی با موضوعات مختلف اختصاص یافته، پاسخ دهنده، روشنی‌بخش (فوستیر) یا همان مانی است که به پرسش‌ها دقیق و حساب شده پاسخ می‌دهد. متن قبطی کفالایا متنی است که به اصول و مبانی فلسفی اندیشه مانی موشکافانه‌تر از دیگر متون مانوی، توجه می‌شود. این متن حاوی کلمات یونانی فراوانی است که گاه می‌توان معادلی در ادبیات مانوی شرقی برایشان جست اما هستند واژگانی که هم‌وزنی در متون مانوی شرقی ندارند از این جمله باید به «نوس» اشاره کرد. واژه‌ای یونانی با پیشینه‌ای هومری. در این مقاله تلاش بر این است که با واکاوی واژه نوس در ادبیات و آثار فلاسفه و قدمای یونان باستان و مقایسه کارکرد و نقش آن در متن مانوی کفالایا به این پرسش پاسخ داده شود که چرا در ترجمۀ فارسی کفالایا (5931) واژه نوس به همان شکل یونانی نوس ثبت و ترجمه شده و برای آن  همتایی چون «عقل»، «منوهمند روشن» و «بهمن» انتخاب نشده است. پاسخ این پرسش پیچیدگی‌هایی را که در خصوص مفهوم و کارکرد نوس در کفالایا وجود دارد نیز روشن خواهد کرد.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

NOUS Function and it's Meaning in Kephalaia

نویسنده [English]

  • Maryam Ghanei
UNIVERSITY OF TEHRAN; ANCIENT IRANIAN LANGUAGES AND CULTURE
چکیده [English]

Nous is a repetitive word in keph which is in the form of Nous; It is referred to as light nous and great nous. In this article, an attempt has been made to examine Nous as a keyword in all the chapters of keph in order to achieve a meaning consistent with its originality in Coptic keph. The fundamental question in this article is what is the meaning of nous from keph ? Is Gardner's translation from nous to moind correct? The path we have taken to answer this question, in the first part, is to cross pre-Socratic philosophy (the view of Anaxagoras, the Theological school); Mention is made of the Platonic, Aristotelian, and escapist views of Noss in Homeric literature. In the second part of the article, the role and function of nos in the text of keph oratory to oratory is examined and in the conclusion of this article, these questions will be answered based on the mentioned texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nous
  • Kephalaia
  • Pre-Socratic philosophy
  • Anaxagoras
  • Plato
  • Aristotle

🔓 © 2022 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

الف) فارسی
ارسطو. (1390). اخلاق نیکوماخوس. ترجمۀ محمد حسن لطفی، تهران: انتشارات طرح نو.
آرنت، هانا. (1399). حیات ذهن، ترجمۀ مسعود علیا، تهران: انتشارات ققنوس.
قریب، بدرالزمان. (1375). «سخنی درباره منوهمند روشن (بهمن روشن)»، نامه فرهنگستان، شماره 8: 6-16.
قوام صفری، مهدی. (1392). «نوس: (دانشِ علمی برهان ناپذیرو مَلَکۀ معرفتی ارسطو)»، بخش اول، نشریۀ فلسفه، دوره 41، شماره 1: 29-46. 
قوام صفری، مهدی. (1393). «نوس: (دانشِ علمی برهان‌ناپذیر و مَلَکۀ معرفتی ارسطو)»، بخش دوم، دوره 42، شماره 1: 101-114.
کفالایا: نسخه موزه برلین؛ برگردان تطبیقی از ترجمه آلمانی و انگلیسی نسخه قبطی. (1395). ترجمۀ مریم قانعی و سمیه مشایخ، تهران: انتشارات طهوری.
ملکیان، مصطفی. (1377). تاریخ فلسفه غرب، جلد دوم، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه (مجموعه درس‌هاى استاد مصطفى ملکیان).
 
ب) نافارسی
Christopher P. L. (2004). The Ethics of Ontology: Rethinking an Aristotelian Legacy, by State University of New York Press, Pp: 124- 137.
Gardner, I. (1995). The Kephalaia of the Teacher: The Edited Coptic Manichaean Texts in Translation with Commentary, Leiden; Pedersen
Nils, A. (2012). “The Term μυστήριον in Coptic-Manichaean Texts” In: Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices, brill, 133-143; 
Silvestre, M. L. (2021). “Nous, the Concept of Ultimate Reality and Meaning in Anaxagoras” University of Naples, Italy, Pp 248-254.
Sunderman, W. (1995). “who is the light nous and what does he do”, Manichean studies II, Pp: 255-266.
von Fritz, K. (1943). “νoóϛ and νoεĩν in the Homeric Poems.’ Classical Philology”. 38: 79-93.
von Fritz, K. (1945). “νoóϛ and νoεĩν and Their Derivatives in pre-Socratic Philosophy (excluding Anaxagoras). ‚Classical Philology”. 40: 223-242; 41: 12-34.
von Fritz, K. (1971). “Der des Anaxagoras”, Grundprobleme der Geschichte der antiken Wissenschaft. Berlin New York: Walter de Gruyter, Pp. 576-593
Warden, J. R. (1971). “The Mind of Zeus”, Journal of the History of Ideas, Vol. 32, No. 1, University of Pennsylvania Press, Pp. 3-14