آغاز فعالیت پژوهشنامه ایران باستان

پژوهشنامه ایران باستان مجله‌ای علمی وابسته به گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن است که هر سال در دو شماره منتشر می‌شود. پژوهشنامه ایران باستان در زمینه‌های باستان‌شناسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی و تاریخ ایران باستان و ایرانِ فرهنگی و سرزمین‌های همجوار منتشر می‌شود.

این مجله براساس آیین‌نامۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر خواهد شد و پس از انتشار، روند ثبت آن در فهرست نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز خواهد شد.