راهنمای نویسندگان

پژوهشنامه ایران باستان

پژوهشنامه ایران باستان مجله‌ای علمی وابسته به گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن است که هر سال در چهار شماره منتشر می‌شود. پژوهشنامه ایران باستان در زمینه‌های باستان‌شناسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی و تاریخ ایران باستان و ایرانِ فرهنگی و سرزمین‌های همجوار منتشر می‌شود.

خواهشمند است پیش از ارسال مقاله به موارد زیر توجه کنید.

-        مقاله باید حاصل پژوهش نویسنده (گان) باشد و در مجلۀ دیگر یا مجموعه قاله‌های همایش‌ها منتشر نشده باشد و تا زمانی که داوری آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجلۀ دیگری فرستاده نشود.

-        صفحه نخست باید شامل نام و نام‌خانوادگی و نشانی کامل، مرتبۀ علمی نویسنده (گان)، پست‌الکترونیک و شماره تلفن باشد.

-        مقاله باید در نرم‌افزار Word 2013 نگاشته شود و به‌ترتیب شامل عنوان، چکیده، واژه‌های کلیدی، درآمد، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و بررسی، تحلیل، برآیند، سپاسگزاری و کتابنامه باشد و بیشتر از 5000 واژه نباشد.

-        در متن مقاله هر کجا که به ارجاع نیاز است، درون کمانک نام نویسنده، تاریخ چاپ و شمارۀ صفحۀ آن نوشته شود. برای نمونه (مجیدزاده، ۱۳۷۰: ۳۲)، (Hole 1987: 20). در صورتی که از یک نویسنده ۲ یا چند مقاله یا منبع استفاده شده که همۀ آنها در یک سال منتشر شده است؛ آن‌گاه باید از حروف a و b و … برای ارجاعات انگلیسی و از حروف الف و ب و … برای ارجاعات فارسی بهره برد و به‌ترتیب سال (از قدیم به جدید) نوشته شود.

-        قلم متن فارسی IRMitra و در اندازۀ 13 باشد و قلم متن انگلیسی Times New Roman و در اندازۀ 11 باشد.

-        مقدمة مقاله باید شامل موضوع مقاله و پیشینة پژوهش و مبانی نظری باشد.

-        بخش‌های مختلف مقاله باید دارای شمارۀ مجزا باشد. عنوان هر بخش اصلی و بخش‌های فرعی باید با یک سطر سفید از یکدیگر، جدا و سیاه نوشته شود.

-        برابر لاتین واژه‌های تخصصی مهم و نام افراد کمتر شناخته‌شده با قلم Times New Roman در اندازۀ 10 به صورت پانوشت نگاشته شود.

-         مشخص کردن و شماره‌گذاری طرح‌ها و عکس‌ها مانند نمونه انجام شود: الف) همۀ طرح‌ها و نقشه‌ها با واژۀ «شکل» مشخص شود (شکل ۱، ۲، …)، ب) همۀ عکس‌ها با واژۀ «تصویر» مشخص شوند. (تصویر ۱، ۲ و ...).

-        تصویرها ارتباط مستقیمی با مقاله داشته باشد و افزون بر اینکه در پروندۀ متنی فرستاده می‌شود، به گونه‌ای جداگانه با پسوند TIFF و DPI 300 نیز ارایه شوند.

-        نام محوطه یا منطقه‌ای اگر نام بومی و تلفظی ناآشنا برای خواننده دارد، اِعراب‌گذاری کنید و نیز و املای لاتین را در کمانک بنویسید.

-        شیوۀ تنظیم کتابنامه به‌طورکلی به روش APA باشد. نخست منابع فارسی و سپس نافارسی را تنظیم کنید.

 

ارجاع به کتاب

یک: نام‌خانوادگی، نام، سال انتشار، نام کتاب به‌صورت ایرانیک، محل انتشار، ناشر، نوبت چاپ.

دو: نام‌خانوادگی، نام، سال انتشار، نام کتاب به‌صورت ایرانیک، نام مترجم، محل انتشار، ناشر، نوبت چاپ.

-        مزداپور، کتایون. (۱۳۸۲). گناه ویس، تهران: اساطیر.

-        مجیدزاده، یوسف. (۱۳۷۰). تاریخ و تمدن ایلام، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

-        Humbach, H. (1991). The Gathas of Zarathushtra and the Other Old Avestan Texts, Part I: Introduction, Text and Translation, Part II: Commentary, in collaboration with Josef Elfenbein and Prods O. Skjaervo, Heidelberg.

-        Mallory, J. P. (1990). In search of the Indo-Europeans: Language, Archeology and Myth, London: Thames and Hudson.

 

ارجاع به مقاله

یک: نام‌خانوادگی، نام، سال انتشار، نام مقاله در گیومه، نام مجله به‌صورت ایرانیک، سال‌شمار مجله، شماره پیاپی، صفحات.

دو: نام‌خانوادگی، نام، سال انتشار، نام مقاله در گیومه، نام مجله به‌صورت ایرانیک، نام مترجم، سال‌شمار مجله، شماره پیاپی، صفحات.

-        شروو، پ.اُ و پیر بریان و منصور شکی. (1381) «طبقات اجتماعی در ایران باستان»، ترجمۀ منیژه اذکایی، نامه پارسی، سال 7، شمارۀ 3:  17- 42.

-        لوکونین، گ. ولادیمیر. (1377). «نهادهای سیاسی، اجتماعی و اداری، مالیات‌ها و بازرگانی»، تاریخ ایران کمبریج: از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، جلد سوم، قسمت دوم،گردآورنده احسان یارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر: 148- 171.

-        Madjidzadeh, Y. & H. Pittman. (2008). “Excavations at Konar Sandal in the region of Jiroft in the Halil Basin: first preliminary report (2002–2008)”. Iran 46: 69–103.

-        MacKenzie, D. N. (1980), “Mani’s Šābuhrgān II”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 43, No. 2, pp. 288-310.

 

 دریافت فایل راهنمای ارسال مقاله

 

نویسنده(گان) گرامی نیاز است برگۀ تعهدنامه‌ و تعارض منافع را دریافت و پس از تکمیل از سامانه همراه با مقاله بفرستند.

 تعهدنامه 

تعارض منافع