راهنمای نویسندگان

پژوهشنامه ایران باستان

مجلۀ جهانی پژوهش‌های ایران‌شناسی

پژوهشنامه ایران باستان مجله‌ای علمی وابسته به گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن است که هر سال در چهار شماره منتشر می‌شود. پژوهشنامه ایران باستان در زمینه‌های باستان‌شناسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی و تاریخ ایران باستان و ایرانِ فرهنگی و سرزمین‌های همجوار منتشر می‌شود.

پژوهشنامه ایران باستان مجله‌ای 100 درصد رایگان برای نویسندگان و نیز برای خوانندگان است و همۀ مقاله‌های پذیرفته شده بدون پرداخت هزینه چاپ در مجله منتشر می‌شود.

برای آگاهی دربارۀ شیوۀ فرستادن مقاله، این شیوه‌نامه را بخوانید.

از شما سپاسگزاریم که مقاله خود را برای ما می‌فرستید. خواهشمند است پیش از فرستادن مقاله، این شیوه‌نامه را بخوانید، زیرا انجام این کار باعث می‌شود مقاله شما مطابق با الزامات مجله باشد. توجه داشته باشید که این مجله، مقاله‌ها را به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر می‌کند.

COVER LETTER & AUTHOR AGREEMENT AND PUBLICATION RIGHTS FORM

   • مقاله باید پژوهشی اصیل باشد و در مجلۀ دیگر یا مجموعه مقاله‌های همایش یا ... منتشر نشده باشد و تا زمانی که داوری آن در پژوهشنامه ایران باستان به پایان نرسیده است نباید به مجلۀ دیگری فرستاده شود.
   • مسئولیت درستی همۀ مطالب ارائه شده در مقاله بر دوش نویسنده(ها) است.
   • مقاله باید روشن و بدون زبان ضعیف، غلط املایی و یا نادرستی‌های دستوری نوشته شود.
   • پژوهشنامه ایران باستان در ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.
   • مقاله باید در برنامۀ Word 2016 و در قالب A4 و قلم 13 فارسی IRLotus و قلم 11 لاتین Times New Roman نگاشته شده باشد.
   • صفحه نخست باید شامل نام و نام‌خانوادگی و نشانی کامل، مرتبۀ علمی نویسنده(گان)، پست‌الکترونیک و شماره تلفن باشد.
   • مقاله خود را به‌صورت زیر مرتب کنید: عنوان، چکیده، واژه‌های کلیدی، متن اصلی شامل مقدمه، مواد و روش‌ها، تحلیل، بحث، برآیند، سپاسگزاری، پانویس (در صورت نیاز) و کتاب‌نامه (براساس شیوه‌نامۀ پژوهشنامه ایران باستان).
   • شرح جدول‌ها باید در بالای هر یک بیاید و شرح تصویرها و شکل‌ها و نقشه‌ها و نمودارها در زیر نوشته شوند. به جدول و تصویرها باید در متن اشاره شده باشند.
   • تصویرها باید در قالب JPG یا TIFF با حداقل وضوح 300 dpi باشند.
   • در صورت آوردن عکس از یافته‌های باستان‌شناسی، از مقیاس خطی متناسب با اندازه یافته استفاده کنید.
   • ازآنجاکه تصویرها را می‌توان به‌صورت رنگی منتشر کرد، از پس‌زمینه رنگی خنثی برای تصویرها استفاده کنید.
   • تصویرها و جدول‌ها و ... را در متن فایل word قرار دهید.
   • افزون بر شرح تصویرها، فهرستی برای همۀ تصویرها و جدول‌ها در یک فایل word جداگانه ارائه دهید.
   • یک فایل PDF از مقاله فراهم کنید و همراه با سند متنی مقاله بفرستید.
   • در صورت ناآشنا بودن نام محوطه‌ها، از نشانه‌های تشریحی دانشنامه ایرانیکا بهره ببرید.
   • در صورت پذیرش مقاله‌های فارسی، باید چکیدۀ مبسوط انگلیسی (1000 تا 1200 واژه) برای آن فراهم شود.
   • در صورت پذیرش مقاله‌های فارسی، ارجاعات فارسی مقاله‌های فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه شده باشند.

 

مقاله

   • عنوان؛ باید روشن باشد و موضوع را مشخص کند.
   • چکیده؛ به اختصار محتوای مقاله شامل پرسش‌ها، اهداف، نکات اصلی و برآیند را شرح می‌دهد. چکیده مقاله باید 250 تا 300 واژه باشد.
   • واژه‌های کلیدی: 4 تا 6 واژه بیانگر موضوع پژوهش است.
   • بدنه اصلی: مقدمه، روش‌شناسی، مواد، تحلیل، بحث و برآیند، پانوشت‌ها و کتاب‌نامه است:
   1. مقدمه؛ این بخش شامل پرسش‌ها و اهداف پژوهش و همچنین پیشینۀ پژوهش است.
   2. روش‌شناسی؛ روش‌ها و نوآوری‌های به‌کار رفته در پژوهش در این بخش ارائه شده است.
   3. مواد، تجزیه و تحلیل، بحث؛ این قسمت شامل بدنه اصلی مقاله است و می‌تواند با جدول‌ها و تصویرها و نمودارها مرتبط شود.
   4. برآیند؛ مروری بر کل پژوهش است و نکات پایانی در اینجا ارائه شده است. جهت‌گیری‌های پژوهشی آتی نیز می‌تواند در این بخش گنجانده شود.
   5. سپاسگزاری؛ در پایان مقاله می‌آید و می‌تواند شامل افراد و مؤسسه‌هایی باشد که در طول پژوهش یاری کرده‌اند.
   6. پانویس (در صورت نیاز).
   7. کتاب‌نامه؛ باید براساس شیوه‌نامۀ APA باشد. در کتاب‌نامه نخست ارجاع‌های فارسی آورده شود و پس از آن ارجاع‌های انگلیسی. همچنین ارجاعات فارسی مقاله‌های فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه شده باشند و در پایان آن ارجاع (in Persian) آورده شود. نمونه:
   • آذرنوش، مسعود؛ شریفی، علی و هژبری، علی. (1395). «بازنگری گاهنگاری نسبی و مطلق تپۀ هگمتانه براساس یافته‌ها و نتایج آزمایش گرمالیان و رادیو کربن»، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، شمارۀ 10: 121-140.
   • Azarnoush, M., Sharifi, A., & Hozhabri, A. (2016). “Revising the Relative and Absolute Chronology of Tepe Hegmataneh, Hamadan, Iran: Based on the Finds and the Results of Thermo-Luminescent and Radiocarbon Dating”, pazhoheshha-ye Bastan shenasi Iran6(10), 121-140. doi: 10.22084/nbsh.2016.1550 (in Persian).

 

کتابنامه

   1. ارجاع به کتاب: نویسنده(ها): نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. 2. سال انتشار. 3. عنوان کتاب (ایتالیک). 4. محل انتشار: 5. ناشر. 6. ویراست.
   • نمونۀ فارسی: مزداپور، کتایون. (1382)، گناه ویس، تهران: اساطیر.
   • نمونۀ لاتین: Mallory, J. P. (1990). In search of the Indo-Europeans: Language, Archeology and Myth, London: Thames and Hudson.

 

   1. ارجاع به مقاله در مجله: 1. نویسنده(ها): نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. 2. سال انتشار. 3. عنوان مقاله. 4. عنوان مجله (ایتالیک). جلد، 6. صفحه‌ها، 7. Doi مقاله (در صورت وجود).
   • نمونۀ فارسی: آریامنش، شاهین و مهرآفرین، رضا. (1398). «نقد و بررسی درآمدی بر آیین زرتشتی»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 19(4)، 14-1، https://doi.org/10.30465/crtls.2019.4054
   • نمونۀ لاتین: Madjidzadeh, Y. & H. Pittman. (2008). “Excavations at Konar Sandal in the region of Jiroft in the Halil Basin: first preliminary report (2002–2008)”. Iran 46: 69–103.

 

   1. ارجاع به یک فصل کتاب: 1. نویسنده (ها): نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. 2. سال انتشار. 3. عنوان فصل (ایتالیک). 4. ویراستار(ها) 5. عنوان کتاب 6. محل انتشار: 7. ناشر. 8. نسخه. 9. صفحه‌ها.

نمونۀ فارسی: لوکونین، گ. ولادیمیر. (1377). نهادهای سیاسی و اجتماعی و اداری، مالیات‌ها و بازرگانی، در یارشاطر (ویراستار)، تاریخ ایران کمبریج: از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، جلد سوم، قسمت دوم، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر: 148-171.

   • نمونۀ لاتین: Hopper, K. (2017). Connectivity on a Sasanian Frontier: Route Systems in the Gorgan Plain of North-East Iran. In Eberhard W. Sauer (ed.). Sasanian Persia: Between Rome and the Steppes of Eurasia. Edinburgh University Press. 126-150.
   • نمونه لاتین: Alexeyev,A. Yu. (2017). The Scythians in Eurasia. In St. John Simpson, Svetlana Pankova (eds.). Scythians: Warriors of Ancient Siberia. London: British Museum. Thames & Hudson, London. 16-31.

 

   1. ارجاع به یک مجلۀ الکترونیک (نمونه وبگاه): 1. نویسنده (ها): نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. 2. سال انتشار. 3. عنوان وبگاه(ایتالیک). 4. تاریخ دسترسی، 5.
   • نمونۀ لاتین: Hawking, S. (2000). Professor Stephen Hawking’s website. Retrieved 9 February,2009, from http://www.hawking.org.uk/

 

   1. ارجاع به یک وب‌نوشت: 1. نویسنده (ها): نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. 2. سال انتشار. 3. عنوان وبگاه(ایتالیک). 4. تاریخ دسترسی، 5.
   • نمونه: Beard, M. 2013, 8 June. A Don’s Life. [Weblog]. Retrieved 26 July, 2016, from http://timesonline. typepad.com/
   • نمونه: Compareti, M. 2011, 15 October. The State of Research on Sasanian Painting. Retrieved 25 July, 2016, from http:// sasanika.org.

 

ارجاع درون‌متنی

   • یک نویسنده: نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره(های) صفحه: (اورتوم، 1401: 315-316؛ Pourshariati, 2017: 127-129)
   • دو نویسنده: نام‌خانوادگی نویسندگان، سال انتشار: شماره(های) صفحه: (Lawrence and Wilkinson, 2017: 104).
   • بیش از دو نویسنده: نام‌خانوادگی نویسنده نخست و دیگران. سال انتشار: شماره(های) صفحه: (Shumilovskikh, et al. 2017: 54)

نوع مقاله

حداکثر واژه‌های مقاله

حداکثر واژه‌های کلیدی

کتاب‌نامه

نمونه

مقالۀ پژوهشی

5000 واژه

250 تا 300 واژه

بدون محدودیت

 

گزارش باستان‌شناختی

2000 واژه

250 تا 300 واژه

بدون محدودیت

 

مقالۀ مروری

5000 واژه

250 تا 300 واژه

بدون محدودیت

 

نقد و بررسی کتاب

2000 واژه

250 تا 300 واژه

بدون محدودیت

 

 

Ancient Iranian Studies

The International Journal of Iranian Studies

 Ancient Iranian Studies is the official journal of Tissaphernes Archaeological Research Group. Ancient Iranian Studies is a peer-reviewed journal, publishing high-quality, original research. The journal covering studies on the cultural and civilization of pre-Islamic Persia in its broadest sense. Ancient Iranian Studies publishes on Persian Studies, including archaeology, ancient history, linguistics, religion, epigraphy, numismatics and history of the art of ancient Iran, as well as on cultural exchanges and relations between Iran and its neighbours.

 

Ancient Iranian Studies is a 100% free journal for both authors and readers and all accepted papers are published in the journal without any publication fee.

Articles can be submitted in English, or Persian

English

Persian with English Abstract: 1000-1200 words

Persian Articles must have English titles and abstracts (1000-1200 words), keywords, and a bibliography in Roman alphabet.

 

Read the Instructions for Authors for information on how to submit your article.

Thank you for choosing to submit your paper to us. These instructions will ensure we have everything required so your paper can move through peer review, production and publication smoothly. Please take the time to read and follow them as closely as possible, as doing so will ensure your paper matches the journal’s requirements.

Please note that this journal publishes manuscripts in English and Persian.

 

Terms of Acceptance

- The manuscript must be original research and has not yet been fully or partly published in other journals or monographs. It should not be submitted to other journals before a final decision is made by the Ancient Iranian Studies.

- The author(s) are responsible for the accuracy of all content presented in their manuscript.

- The Journal is not necessarily in agreement with the ideas presented in the manuscripts.

- The first author is considered as the corresponding author if it is not specified in the authors’ list.

- The manuscript should be written clearly and free of poor language, spelling mistakes, or grammatical errors.

Ancient Iranian Studies is free to literally edit the submitted manuscripts.

- Manuscripts should be submitted as a standalone MS Word (.doc or .docx) file in Word 2016 and in A4 format, Times New Roman 12-point font.

- The first page of the manuscript must include the name and affiliation of the author(s), email, and contact details.

- Arrange your manuscript as follows: title, abstract, keywords, main body including introduction, materials and methods, analysis, discussion, conclusion, acknowledgment, footnote (if applicable), and references (based on Ancient Iranian Studies instruction presented here).

- The captions for tables should appear above each, and for figures (including diagrams) below. Tables and illustrations must be referred to in the text. Use ‘Fig.’ in the text to refer to a certain figure.

- The figures should be in JPG or TIFF format with a minimum resolution of 300 dpi.

- Use a linear scale appropriate to the size of the find, in case of providing actual photos of archaeological finds.

- Since the figures can be published in colour, use neutral colour background for photos.

- In addition to figure captions, which should be grouped with each figure, provide a figure list for all figures and tables in a separate word file. Do not place the figures and tables in the word file text and send all figures as a separate file.

- Provide a separate PDF file for the manuscript placing all figures and tables in right places in the text.

- In case of unfamiliar names of the sites, use diacritical marks adapted by Encyclopaedia Iranica.

 

Preparation of the manuscript

Note the following details in preparing the manuscript.

- Title; must be clear and indicate the theme.

- Abstract; briefly describes the content of the manuscript including questions, objectives, main points, and conclusion. The abstract should be minimum of 250 words and does not exceed 300.

- Keywords include 4 to 6 words indicating the theme of the research.

- Main body includes an introduction, methodology, materials, analysis, discussion and conclusion, footnotes and references:

 1. Introduction; this part includes research questions and objectives as well as the history of scholarship.
 2. Methodology; methods and innovations applied in the research are presented in this part.
 3. Materials, analysis, discussion; this part includes the main body of the manuscript and can be associated with tables, figures and diagrams. This should explore the significance of the results of the work.
 4. Conclusion; overview on the whole research and concluding remarks are presented here. Future research directions could be included in this part as well.
 5. Acknowledgment; comes at the end of the manuscript and can include individuals and institutions who provided help during the research.
 6. Endnote (if applicable); mentioned after acknowledgment.
 7. References; should be arranged based on APA instructions as following examples:

 

 1. Referring to a book: Author(s): Author’s surname, Author’s initial(s). 2. Year of publication. 3. Book title (Italic). 4. Place of publication: 5. Publisher. 6. Edition.

Example: Mallory, J. P. (1990). In search of the Indo-Europeans: Language, Archeology and Myth, London: Thames and Hudson.

 

 1. Referring to a journal paper: 1. Author(s): Author’s surname, Author’s initial(s). 2. Year of publication. 3. Article title. 4. Journal title 5. Volume, 6. Pages.

Example: Madjidzadeh, Y. & H. Pittman. (2008). “Excavations at Konar Sandal in the region of Jiroft in the Halil Basin: first preliminary report (2002–2008)”. Iran 46: 69–103.

 

3.Referring to a book chapter: 1. Author(s):  Author’s surname, Author’s initial(s). 2. Year of publication. 3. Chapter title (Italic). 4. Editor(s) 5. Book title 6. Place of publication: 7. Publisher. 8. Edition. 9. Pages.

Example 1: Hopper, K. (2017). Connectivity on a Sasanian Frontier: Route Systems in the Gorgan Plain of North-East Iran. In Eberhard W. Sauer (ed.). Sasanian Persia: Between Rome and the Steppes of Eurasia. Edinburgh University Press. 126-150.

Example 2: Alexeyev, A. Yu. (2017). The Scythians in Eurasia. In St. John Simpson, Svetlana Pankova (eds.). Scythians: Warriors of Ancient Siberia. London: British Museum. Thames & Hudson, London. 16-31.

 

4.Referring to an electronic publication (e.g. website): 1. Author(s): Author’s surname, Author’s

initial(s). 2. Year of publication. 3. Website title (Italic). 4. Date accessed, 5. URL.

Example: Hawking, S. 2000. Professor Stephen Hawking’s website. Retrieved 9 February,2009, from http://www.hawking.org.uk/

 

 1. Referring to weblogs: 1. Author(s): Author’s surname, Author’s initial(s). 2. Year of publication, Article date. 3. Blog title (Italic). 4. Article title or web-page. 5. Date accessed, 5. URL.

 

Example 1: Beard, M. 2013, 8 June. A Don’s Life. [Weblog]. Retrieved 26 July, 2016, from http://timesonline. typepad.com/

 

Example 2: Compareti, M. 2011, 15 October. The State of Research on Sasanian Painting.

Retrieved 25 July, 2016, from http:// sasanika.org.

 

 1. In-text citations:

- One author: Author’s surname, Publication year: Page no(s): (Pourshariati, 2017: 127-129).

- Two authors: Authors’ surnames, Publication year: Page no(s): (Lawrence and Wilkinson, 2017: 104).

- More than two authors: First author’s surname et al. Publication year: Page no(s): (Shumilovskikh, et al. 2017: 54).

- More than two authors: First author’s surname et al. Publication year: Page no(s): (Shumilovskikh, et al. 2017: 54).

Paper Type

Maximum Word Length

Abstract Length

References

Manuscript Template

Original Research Article

5,000 words

Structured-up to 300 words

No limit

 

Archaeological Reports 

2,000 words

Structured-up to 300 words

No limit

 

Review Article

5,000 words

Structured-up to 300 words

No limit

 

Book Review

2,000 words

Structured-up to 300 words

No limit