مناسبات ایرانیان و اعراب در خلیج‌فارس از اردشیراول تا پادشاهی شاپوردوم ساسانی(224-379م.)

نوع مقاله : مقالۀ مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ایران دوره اسلامی

2 هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،قزوین،ایران

10.22034/ais.2023.389449.1038

چکیده

ارتباطات و پیوند‌های ایران و عرب‌ها به عصر پیش از شاهنشاهی هخامنشی بازمی‌گردد. بخش مهمی از این ارتباط ناشی از نیاز مردمان بادیه‌نشین به امکانات موجود در فلات ایران و کالاهای تجاری بود که میان ایران و هند و چین ترانزیت می‌شد. مهاجرت گروه‌های اجتماعی به واسطه فقدان شرایط زیست انسانی در سواحل جنوبی خلیج فارس، اگرچه به تدریج صورت پذیرفت، بر ساختار اجتماعی و سیاسی بخش‌هایی از جزایر و سواحل تاثیر گذاشت و عرب ها در سایه فرهنگ و امنیت ناشی از نظارت حکومت مرکزی ایران طی دوره باستان در بخشی از تجارت خلیج فارس فعالیت داشتند. وجود فرهنگ شبکه‌ای بازار در دریا و اهمیت تجارت و سهولت در رفت‌‌و‌آمد کشتی‌های تجاری روابط مسالمت‌آمیز ایرانیان و عرب‌ها را سبب می‌شد. هرچند در مواردی عرب‌ها به واسطه عدم درک مقتضیات فرهنگ دریا از سوی حکومت مرکزی سرکوب می شدند، کوچ برخی قبایل عرب در خوزستان، فارس، کرمان و مکران نشانگر نگاه تعامل‌گرای شاهان ساسانی است، هرچند این مهاجرین گاهی به یک تهدید برای کیان شاهنشاهی بدل می شدند.
به هر حال، ایرانیان و عشایر پراکنده عرب در یک تعامل اقتصادی و فرهنگی در کنار هم می‌زیستند و زمینۀ رشد و رونق فرهنگی و اقتصادی خلیج‌فارس را فراهم ‌کردند. این پژوهش بر آن‌ است تا به شیوۀ توصیفی-تحلیلی، بر مبنای شواهد مکتوب برجای مانده، مناسبات سیاسی ایران و عرب‌ها در خلیج‌‌فارس را در یک صدوپنجاه سال نخست شاهنشاهی ساسانی، مورد بررسی و پژوهش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

relations between Iranian and Arabs in Persian Gulf from the reign of Ardeshir I to the reign of Shapur II (224-379 AD)

نویسندگان [English]

  • tayebe Rostami 1
  • salman ghasemian 2
1 PhD student of Iran in the Islamic period
2 Associate Professor , Faculty of History, Department of Persian Language and Literature, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The connections between Iran and the Arabs go back to the era before the Achaemenid Empire. An important part of this connection was due to the need of the Bedouin people for the facilities available in the Iranian plateau and commercial goods that were transited between Iran, India and China. The migration of social groups due to the lack of human living conditions on the southern shores of the Persian Gulf, although it took place gradually, affected the social and political structure of parts of the islands and coasts, and the Arabs were in the shadow of culture and security caused by the supervision of the central government of Iran during the ancient period. They were active in part of Persian Gulf trade.
The existence of a market network culture in the sea and the importance of trade and the ease of movement of commercial ships caused peaceful relations between Iranians and Arabs. Although in some cases the Arabs were oppressed by the central government due to the lack of understanding of the requirements of the sea culture,
Anyway, Iranians and scattered Arab nomads lived side by side in an economic and cultural interaction and provided the ground for cultural and economic growth and prosperity of the Persian Gulf. This research aims to analyze and research the political relations between Iran and the Arabs in the Persian Gulf in the first one hundred and fifty years of the Sassanid Empire in a descriptive-analytical way, based on the written evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Ancient Iranians
  • Ancient Arabs
  • Political relations
  • Literary evidence