کاوش های باستان شناسی در خم زرگر در استان کاپیسا ، شمال افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران،ایران

2 مسئول پیشین بخش سروی آبدات دپارتمان باستان شناسی آکادمی علوم ،کابل، افغانستان.

10.22034/ais.2023.396605.1041

چکیده

چکیده
محوطه خم زرگر در محدوده شهرستان حصه اول کوهستان در استان کاپیسا در شمال افغانستان و در جنوب رشته کوه های هندوکش و در نزدیکی کارخانه نساجی جبل السراج و شهرک گلبهار ، در 60 کیلومتری شمال شهر کابل، پایتخت افغانستان واقع شده است. کاوش های باستان شناسی در چندین فصل و در سالهای 1345، 1398 و1399 توسط هیئت مستقل باستان شناسان افغانستانی در این محوطه انجام شد، که در نتیجه آن یک مجموعه آئینی بودایی با چندین استوپا و اتاق های مجاور آن مشخص گردید .همچنین در این اتاق ها نیز مجسمه های انسانی و جانوری و اشیا سفالی به دست آمد. بی شک یافته های این محوطه نقش مهمی در تاریخ هنر و معماری بودایی در دوره های کوشانی و کوشانی- ساسانی در جنوب هندوکش دارد و مقاله حاضر به بحث پیرامون این محوطه و آثار آن می پردازد.
واژگان کلیدی: کوشانی ،کیداری ، کوشانی- ساسانی، آئین بودا، کاپیسا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Archaeological Excavations at Khum Zargar in Kapisa Province, North Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Behzad Sedaghati 1
  • Rohullah Ahamadzai 2
1 Department of Archaeology, University of Tehran. Tehran .Iran.
2 Former head of the Department of Archaeological Survey, Academy of Sciences of Afghanistan ,Kabul. Afghanistan.
چکیده [English]

Abstract
The site of Khum Zargar is located in the area of Hesa Awal Kohistan town in Kapisa province, in the north of Afghanistan, and in the south of the Hindu Kush mountain range it is located near Jabul Saraj textile factory and Golbahar town, 60 km north of Kabul, the capital of Afghanistan. Archaeological excavations were carried out in several seasons in 1966 and 2019, 2020 by an independent team of Afghan archaeologists in this site, as a result of which a Buddhist ritual complex with several stupas and adjacent rooms was identified. In addition, human and animal statues and pottery objects were also found in these rooms. Undoubtedly, the findings of this site play an important role in the history of Buddhist art and architecture in the Kushan and Kushano-Sasanians periods in the south of the Hindu Kush, and the present article discusses about this site and its works.
Key words: Kushan. Kidarites, Kushano-Sasanians, Buddhist religion, Kapisa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: "Kushan"
  • "Kidarites"
  • "Kushano Sasanians"
  • "Buddhist religion"
  • "Kapisa"