گل مهرهای تل گردوهای اقلید فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22034/ais.2023.414978.1048

چکیده

گل‌مهر‌ها معمولا لقمه‌های گلی هستند در اشکال و اندازه‌های مختلف کهجهت مهر کردن اجناس و کالا‌ها ساخته می-شدند و هنگامی که خیس و نرم بودندبنا به ضرورت و اهمیت کالا توسط اشخاص صاحب منسب مهر می‌شوند.اثر مهرهای که بر روی گل‌مهرهادیده می‌شود، هرکدام دارای تصاویر، علامات و نیز برخی داری کتیبه‌هایی هستند که در راستای منسب افراد صاحب مهر حک شده‌اند. کشف این مواد فرهنگی در بررسی‌های باستان‌شناسی سهم زیادی در شناسایی مسایل اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و... یک منطقه در دوران باستان دارند. با مطالعه و تحقیق در این زمینه آنها می‌توانند پاسخگوی بسیاری از ابهامات و پرسش‌های تاریخی باشند. این پژوهش که به صورت میدانی و کتابخانه‌ای صورت پذیرفته، به معرفی، مطالعه و مقایسه‌ی گل‌مهر‌های بدست آمده از بررسی سیستماتیک تل گردو‌ها واقع در شهرستان اقلید پرداخته است.براساس تصاویر و کتیبه‌های موجود, گل‌مهر‌ها به دو دسته کتیبه دار و بدون کتیبه تقسیم شدند. عموم گل‌مهرهای از این دست

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of Sassanid bullae of Tel-e Gerdooha, Fars, Iran

چکیده [English]

Bullas are usually a bit of clay in all shapes and sizes that were made to stamp out the goods and when the bullas were soft and wet so that the necessity and importance of the position of the goods they stamped by the owners. Effect sealing that can be seen on bullas, each of them have images, symbols and also inscriptions that some who have been in the position of the stamped imprinted. Discover of these cultural materials in archaeological surveys identified a large share in the economic, cultural, religious, political, etc. have region in ancient times. The study and research in this field can respond to many ambiguities and historical questions. The research has been done in this field survey and library, to introduce, study and compare the results of a systematic survey Tel-e Gerdooha clay bullasin the Eqlid township. Bulla, Tel-e Gerdooha, EqlidTel-e Gerdooha, Eqlid township, Sasanian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bulla
  • Tel-e Gerdooha
  • Eqlid township
  • Sasanian