«تجربة زیسته» در مدیریت باستان شناسی ایران با دیدگاه پدیدارشناسانه بر«اسناد اداری» میراث فرهنگی کشور، بررسی موردی: سید محمدتقی مصطفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه پیش از تاریخ، پژوهشکده باستان شناسی ، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

10.22034/ais.2024.448037.1091

چکیده

محتوای نوشتارهای اداری را از دیدگاه پدیدارشناختی و طبق مفاد ناظر بر موضوعِ طرح‌شده و بنابه جایگاه نویسنده و موضعِ مخاطب و از لحاظ هدف و تأثیر متنِ نگاشته‌شده می‌توان در موارد متناسب مرجع مستقیم یا سندِ مکمل برای شناخت دوره‌ها، کنشگران، رویدادها یا روند تحولی دستگاه‌ها یا نهادهای آموزشی و پژوهشی قرار داد. گذشت زمان و تاریخی‌شدنِ آنچه، آنکس، آن پدیده یا زمینه‌ای که امروزه دست‌مایه یا مسئله‌ای برای بازنگری، تحلیل و ارزیابی‌های موردی شده به استناد اسناد اداری مجال بسطِ دقیق‌ترِ مضمون، توضیحِ مستندتر موضوع، تفسیرِ جامع‌تر داده و توسعة دامنة نتیجه‌ را می-یابد. از طرفی، بررسیِ متن‌شناختی مکتوب‌های اداری از وجود گونه‌ها، رده‌ها و درون‌مایه‌های نگارشی گوناگونی حکایت دارد که بر مبنای تناوب و بسامد نام‌ها، تفاوت و چندگانگی کارها، تنوع نسبت‌ها و پیوندها و شناسایی روابط بینامتنی میان-شان امکان گزینش و شرح آنها را به دست آورده و به نتایج یا مصداق‌هایی می‌رسیم که در منابع پیش‌تر موجود خبری از آنها نبوده یا کم‌ و ناقص یا در حدِ رد و نشانه باقی مانده است. همچنین، وجود مدارک ترسیمی یا تصویری در خلال و به اقتضای برخی نوشته‌های اداری، گستره و غنای مفهومی جستارهای امروز را از نظر تفصیل و تنقیح گفتار یا نوشتار می-افزاید. این مقاله برای اولین بار با نگاه پدیدارشناسانه بر زندگی حرفه‌ای سید محمدتقی مصطفوی — از پیشگامان و تأثیرگذاران تاریخ باستان‌شناسی ایران و اداره و راهبری آن — بر اساس بازیابی‌های تفسیریِ نمونه‌هایی از اسناد اداری مرتبط و منابع موجود به «تجربة زیسته» یا توضیحِ کنش‌ها، روش‌ها و برایندهایی می‌پردازد که بازسازیِ تأویل‌گرایانة نقش، جایگاه، تأثیر و دستاوردهای مدیریتیِ فرد مورد بحث را با داده‌هایی مستند و متفاوت‌ با آنچه تاکنون درباره‌اش منتشرشده، در پی خواهد داشت تا بدینسان مدارک و تبیین‌های نو، تکمیل دانسته‌های پیشین و اصلاح برخی موارد مبهم را باعث شود و راهبردی برای بازشناسی‌های موردی بعدی نیز فراهم آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

“Lived experience” in the management of archaeology in Iran with a phenomenological perspective on the “administrative documents” of the Cultural Heritage Institution Case study: Seyyed Mohammad Taghi Mostafavi (1905-1981)

نویسنده [English]

  • Farshid Mosadeghi Amini
Prehistoric Department , Iranian Research of Cultural Heritage and Tourism
چکیده [English]

Examining administrative writings through a phenomenological lens, considering the thematic framework, authorial stance, and intended audience, provides a primary or supplementary resource for comprehending historical periods, key figures, significant events, and the evolutionary trajectory of academic and research institutions. Over time, as these documents become historical artifacts, they offer invaluable insights for case studies, analysis, and assessments, enriching our understanding of various themes and subjects and broadening the scope of outcomes. Additionally, analyzing administrative correspondences reveals a diversity of writing styles, genres, and themes, discernible through the frequency of names, variation in content, complexity of relationships, and identification of intertextual connections. Consequently, this approach yields novel findings and examples not previously documented. Furthermore, the inclusion of visual documents alongside textual records enhances the depth and complexity of contemporary discourse, facilitating nuanced discussions and refined interpretations. This study employs a phenomenological approach to explore the professional journey of Seyed Mohammad Taghi Mostafavi (1906-1980), a pioneering figure in Iranian archaeology and its management. By interpreting administrative documents and existing written sources, it adopts a "lived experience" perspective, offering insights distinct from previous narratives and laying the groundwork for future research endeavors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative documents
  • archaeological management
  • Mohammad Taghi Mostafavi