اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شاهین آریامنش

باستان‌شناسی گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن

sh.aryamaneshihcs.ac.ir
0000-0002-4132-1324

سردبیر

دکتر رضا مهرآفرین

باستان‌شناسی گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن

reza.mehrafaringmail.com
0000-0003-1005-7222

جانشین سردبیر

دکتر شاهین آریامنش

باستان‌شناسی گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن

sh.aryamaneshihcs.ac.ir
0000-0002-4132-1324

مدیر داخلی

دکتر هوشنگ رستمی

باستان‌شناسی گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن

rostami.houshanggmail.com

گرافیست

استودیو گرافیک ارشن

استودیو گرافیک ارشن

arshangraphicstudioyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا هژبری نوبری

باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

hejebrimodares.ac.ir
0000-0002-3507-5286

دکتر سیدمهدی موسوی

باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

m_mousavimodares.ac.ir

دکتر حکمت‌اله ملاصالحی

دانشگاه تهران

msalehiut.ac.ir

دکتر الهه پنجه‌باشی

پژوهش هنر دانشیار دانشگاه الزهرا س

e.panjehbashialzahra.ac.ir
0000-0001-5631-8622

دکتر سیروس نصراله‌زاده

فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

cyrusnasrihcs.ac.ir

دکتر بهمن فیروزمندی

باستان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

bfirozut.ac.ir

دکتر حسن فاضلی نشلی

باستان‌شناسی دانشگاه تهران

hfazelinut.ac.ir

دکتر حسن کریمیان

باستان‌شناسی دانشگاه تهران

hkarimiut.ac.ir

دکتر رحمت عباس‌نژاد

باستان‌شناسی دانشگاه مازندران

r.abbasnejadumz.ac.ir
0000-0003-1365-8904

دکتر رضا مهرآفرین

باستان‌شناسی گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافِرن

reza.mehrafaringmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مرتضی خانی‌پور

باستان‌شناسی دانشگاه تهران

khanipoor73yahoo.com

دکتر مهسا ویسی

باستان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mahsaveisiyahoo.com

دکتر محمدحسین عزیزی خرانقی

باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

hossinaziziyahoo.com

دکتر محسن سعادتی

باستان‌شناسی میراث فرهنگی تهران

mohsensaadatiyahoo.com

دکتر سجاد علی‌بیگی

باستان‌شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه

sadjadalibaigigmail.com

دکتر مریم دارا

فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

maryam_darayahoo.com

دکتر حسین مرادی

باستان‌شناسی دانشگاه تهران

h_moradi57yahoo.com

دکتر رضا ناصری

باستان‌شناسی دانشگاه زابل

r.naserygmail.com