اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شاهین آریامنش

باستان‌شناسی گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن

sh.aryamaneshihcs.ac.ir
0000-0002-4132-1324

سردبیر

دکتر شاهین آریامنش

باستان‌شناسی گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن

sh.aryamaneshihcs.ac.ir
0000-0002-4132-1324

معاون سردبیر

دکتر هوشنگ رستمی

باستان‌شناسی گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن

rostami.houshanggmail.com
0009-0006-9058-6050

گرافیست

استودیو گرافیک ارشن

استودیو گرافیک ارشن

arshangraphicstudioyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سمرا آذرنوش

زبان‌شناسی École pratique des hautes études

samra.azarnoucheephe.psl.eu
0000-0002-3747-5902

دکتر ژاله آموزگار

دانشگاه تهران، ایران.

jalehamouzegaryahoo.com

دکتر مریم دارا

فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

maryam_darayahoo.com
0000-0003-2190-9638

دکتر حبیب برجیان

راتگرز، دانشگاه ایالتی نیوجرسی، آمریکا

hb146columbia.edu

دکتر الهه پنجه‌باشی

پژوهش هنر دانشگاه الزهرا س

e.panjehbashialzahra.ac.ir
0000-0001-5631-8622

دکتر جاکومو تابیتا

باستان‌شناسی دانشگاه تورین، ایتالیا

giacomo.tabita77gmail.com
0000-0003-3135-0137

دکتر سامان حیدری گوران

باستان‌شناسی مؤسسۀ باستان‌شناسی پیش از تاریخ، دانشگاه دانشگاه کلن، آلمان

samangurangmail.com
0000-0002-2566-9021

دکتر واختانگ لیچلی

باستان‌شناسی استاد باستان‌شناسی، گرجستان

vakhlichhotmail.com
0000-0003-3134-8694

دکتر علیرضا هژبری نوبری

باستان‌شناسی استاد باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~hejebri
hejebrimodares.ac.ir
0000-0002-3507-5286

h-index: 10  

دکتر رضا رضالو

باستان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

r_rezaloouma.ac.ir
0000-0001-7067-1916

دکتر بهمن فیروزمندی

باستان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

bfirozut.ac.ir
0000-0002-9267-7582

دکتر الهام قصیدیان

باستان‌شناسی موزۀ نئاندرتال، آلمان

elham.ghasidiangooglemail.com
0000-0002-7645-774X

دکتر هنری کولبرن

باستان‌شناسی کوپر یونیون برای پیشرفت علم و هنر

henry.colburncooper.edu
0000-0003-4887-9889

دکتر حسن کریمیان

باستان‌شناسی دانشگاه تهران

hkarimiut.ac.ir

دکتر امید طبیب‌زاده

زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

otabibzadehyahoo.com
0000-0003-2758-1821

دکتر آرکادیوش سولتیشیاک

باستان‌شناسی دانشگاه ورشو، لهستان

a.soltysiakuw.edu.pl
0000-0002-9040-5022

دکتر سیروس نصراله‌زاده

فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

cyrusnasrihcs.ac.ir

دکتر نیما نظافتی

موزه تحقیقات لایب نیتس، آلمان

nima.nezafatibergbaumuseum.de
0000-0002-5806-343X

دکتر بهزاد مفیدی نصرآبادی

باستان‌شناسی دانشگاه ماینز آلمان، باستان‌شناسی شرق نزدیک - زبان‌شناسی شرق باستان

mofidiuni-mainz.de
49(0)6131-3938332
0009-0006-4114-5080

دکتر رضا مهرآفرین

باستان‌شناسی گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن

reza.mehrafaringmail.com
0000-0003-1005-7222

محمدتقی عطایی

باستان‌شناسی مونیخ، آلمان

mohammad.t.atayigmail.com