کلیدواژه‌ها = پرندگان
مطالعۀ نقش های حیوانی هنر پارچه‌بافی ساسانی

دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 97-112

10.22034/ais.2022.330912.1012

الهه پنجه باشی؛ سوگند مهذب ترابی