مانی و شاپورگان او: نگاهی به محتوا و سرگذشت کهن‌ترین کتاب بازمانده از روزگار ساسانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مراغه

چکیده

مانی، پیام‌آور ایرانی، در سدۀ سوم میلادی دینی را بنیان نهاد که تا چند سده بعد، از چین تا اروپا را درنوردید. یکی از دلایل موفقیت مانی، تبلیغاتی گسترده با بهره‌گیری از ابزارهایی هنری همچون شعر و حکایات تمثیلی، خوش‌نویسی، تذهیب و نقّاشی و نیز به‌کارگیری انواع زبان‌های رایجِ آن روزگار بود. او برای ماندگاری و تأثیرگذاری اندیشه‌ها و آموزه‌هایش و حفظ اصالت آن‌ها، کتاب‌های متعدّدی را به زبان‌های گوناگون روزگار خود نوشت و پیروانش نیز این سنّت را ادامه دادند. شاپورگان به‌احتمال نخستین کتاب مانی بود که به‌منظور خوانده‌شدن و دریافته‌شدن در دربار ساسانی و قلمرو ایرانشهر به زبان پارسی میانه نوشته شد. مانی در این کتاب شرحی از رسالت خود و آموزه‌هایش را با بهره‌گیری از تعابیر و اصطلاحات و انگاره‌های آشنا در جهان ایرانی ـ زرتشتی به‌تحریر درآورد. در این جستار براساس متون اصیل مانوی و منابع دست‌اول تاریخی، نخست شرحی دربارۀ زندگانی و آموزه‌های مانی ارائه شده است و در ادامه، برپایۀ پاره‌های برجامانده از کتاب شاپورگان مانی و اشارات منابع تاریخی و ادبی، نشان داده شده که این کتاب چه آموزه‌هایی را منتقل می‌کرده، چه محتوا و کارکردی داشته و فرجام و سرنوشت آن در دوران اسلام چه بوده است. این مقاله توجّه می‌دهد که شاپورگان کهن‌ترین کتابی است که بخش‌هایی از آن عیناً از روزگار ساسانیان برجای مانده و ازاین‌رو گواهی است ارزنده بر زبان، ادبیّات و انگاره‌های فرهنگی و دینی ایرانِ اوایل عصر ساسانی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mani and his Shapurgan: A Look at the Content and History of the Oldest Surviving Book from the Sassanid Era

نویسنده [English]

  • Daryoosh Ahmadee
Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Department of Maragheh city
چکیده [English]

Mani, the Iranian messenger, founded a religion in the third century AD that spread from China to Europe a few centuries later. One of the reasons for Mani's success was his extensive propaganda using artistic tools such as poetry and allegorical anecdotes, calligraphy, gilding and painting, as well as the use of a variety of common languages ​​of the time. In order to perpetuate and influence his ideas and teachings and to preserve their authenticity, he wrote several books in different languages ​​of his time and his followers continued this tradition. Shapurgan was probably the first Mani book written in Middle Persian to be read and understood in the Sassanid court and Iranshahr. In this book, Mani wrote a description of his mission and teachings using familiar interpretations, terms, and ideas in the Iranian-Zoroastrian world. In this article, based on the original Manichaean texts and historical sources, first a description of Mani's life and teachings is provided, and then, based on excerpts from Mani's Shapurgan and references to historical and literary sources, it is shown what teachings has this book conveyed, what was its content and function and what was its fate and destiny in the time of Islam? This article notes that Shapurgan is the oldest book, parts of which have survived from the Sassanid era and is therefore a valuable testimony to the language, literature and cultural and religious ideas of early Sassanid Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mani's Shapurgan
  • Manichaean religion
  • Middle Persian
  • The End of the World
  • Sassanid Literature

🔓 © 2022 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

الف) فارسی
ابن‌خردادبه، ابی‌القاسم (1889). المسالک و الممالک، به‌کوشش م. دوخویه. لیدن: بریل.
ابن ندیم، محمّد بن اسحاق. (1381). الفهرست، ترجمۀ محمّدرضا تجدّد، تهران: اساطیر.
ابن ندیم، محمّد بن إسحاق. (2009). الفهرست، قابله علی أصوله أیمن فؤاد سیّد، المجلّد الثانی، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامی.
ابوالقاسمی، محسن. (1379). مانی به روایت ابن ندیم، تهران: طهور.
ابوحاتم رازی. (1381). أعلام النبوة، تحقیق و تصحیح و مقدمه: صلاح الصاوی و غلامرضا اعوانی، تهران: حکمت و فلسفۀ ایران، چ دوم.
احمدی، داریوش. (1385). قوم آریا (مجموعه پژوهش‌هایی در زمینۀ ادیان و تاریخ ایران باستان)، قم: نشر ادیان.
احمدی، داریوش. (1386). پایان جهان و ظهور موعود در ادیان ایران باستان، تهران: جوانۀ توس.
بیرونی، ابوریحان. (1377). آثار الباقیه، ترجمۀ اکبر داناسرشت، تهران: امیرکبیر، چ چهارم.
بیرونی، ابوریحان. (1878). الآثار الباقیه عن القرون الخالیه، به‌کوشش ادوارد زاخائو، لیپزیگ.
تقی‌زاده، سیّدحسن و افشار، احمد. (1335). مانی و دین او، تهران: چاپخانۀ مجلس.
سرکاراتی، بهمن. (1378). سایه‌های شکارشده (مجموعه مقاله)، تهران: قطره.
سمعانی، ابی‌سعد عبدالکریم. (1977). الأنساب، تحت مراقبة شرف‌الدّین احمد، 13ج، حیدرآباد دکن: دائرة‌المعارف العثمانیة.
شهرستانی، عبدالکریم. (1373). توضیح الملل (ترجمۀ الملل و النّحل)، به‌تحریر مصطفی بن خالقداد هاشمی عبّاسی، به‌تصحیح و تحقیق سیّدمحمّدرضا جلالی نایینی، 2ج، تهران: اقبال، چ چهارم.
شهرستانی، عبدالکریم. (1993). الملل و النّحل، تحقیق امیرعلی مهنا و علی‌حسن فاعور، بیروت: دارالمعرفة، چ سوم.
عبدالجبّار همدانی. (1958). المغنی فی أبواب التّوحید والعدل (الجزء الخامس: الفرق غیر الإسلامیة)، تحقیق محمود محمّد قاسم، قاهره: الدار المصریة التألیف و الترجمة.
عبدالجبّار همدانی. (1966). تثبیت دلائل النبوّة، حقّقه و قدّم له عبدالکریم عثمان، بیروت: دار العربیة.
فردوسی، ابوالقاسم. (1386). شاهنامه، به‌کوشش جلال خالقی‌مطلق، محمود امیدسالار و ابوالفضل خطیبی، 8ج، تهران: مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی.
یاقوت حموی، شهاب‌الدّین. (1866). معجم البدان، به‌کوشش فردیناند ووستنفلد، ج سوم، لیپزیگ.
یعقوبی، احمد بن واضح. (1371). تاریخ یعقوبی، ترجمۀ محمّدابراهیم آیتی، 2ج، تهران: علمی و فرهنگی، چ ششم.
 
ب) نافارسی
Andreas, F.C. and Henning, W.B. (1933). Mitteliranische Manichaica aus Chinesisch-Turkestan II (SPAW, pp.294-363). Berlin.
Andreas, F.C. and Henning, W.B. (1934). Mitteliranische Manichaica aus Chinesisch-Turkestan III (SPAW, pp.848-912). Berlin.
Asmussen, J.P. (1975). Manichaean Literature: Representative Texts Chiefly from Middle Persian and Parthian Writings. Delmar: Scholars’ Facsimiles & Reprints.
Back, M. (1978). Die Sassandischen Staatsinschriften (Acta Iranica 18). Téhéran-Liège.
Barthold, W. (1984). An historical geography of Iran. Princeton: Princeton University Press.
Boyce, M. (1975). A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian (Acta Iranica 9). Leiden.
Boyce, M. (1979). Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices. London & Boston: Routledge & Kegan Paul.
Boyce, M. (1983). The Manichaean middle Persian writings. In E. Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran (Volume 3, Part 2: The Seleucid, Parthian and Sasanid Periods, pp. 1196-1204). Cambridge: Cambridge University Press.
Brown, P. (1969). The Diffusion of Manichaeism in the Roman Empire. Journal of Roman Studies, 59(1-2). 92-103.
Dilley, P. (2015). ‘Hell Exists, and We have Seen the Place Where It Is’: Rapture and Religious Competition in Sasanian Iran. In I. Gardner et al. (eds.), Mani at the court of the Persian kings: studies on the Chester Beatty Kephalaia Codex (pp. 211-246). Leiden & Boston: Brill.
Gardner, I. (ed. & tr.) (1995). The Kephalaia of the Teacher. Leiden & Boston: Brill.
Gardner, I. and Lieu, S.N.C. (2004). Manichaean Texts From the Roman Empire. Cambridge: Cambridge University Press.
Gardner, J., Beduhn, D., & Dilley, P. (ed. & tr.) (2018). The Chapters of the Wisdom of My Lord Mani. Leiden & Boston: Brill.
Haloun, G. and Henning, W. B. (1952). The Compendium of the Doctrines and Styles of the Teaching of Mani, the Buddha of Light, Asia Major, 3, 184-212.
Henning, W.B. (1942). Mani’s Last Journey. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 10(4), 941-953.
Henning, W.B. (1943). The Book of the Giants. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 11(1), 52-74.
Henning, W.B. (1958). Mitteliranisch. Handbuch der Orientalistik (1.4.1, pp. 20-130). Leiden & Köln: E.J. Brill.
Henning, W.B. (1977). Selected Papers (vol. 2). Leiden: E.J. Brill.
Hutter, M. (1992). Manis Kosmogonische Šābuhragān-Texte: Edition, Kommentar und literaturgeschichtliche Einordnung der manichäisch-mittelpersischen Handschriften M 98/99 I und M 7980-7984. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag.
Hutter, M. (1993). Manichaeism in the Early Sasanian Empire. Numen, (10)1, 2-15.
Huyse, Ph. (2009). Inscriptional Literature in Old and Middle Iranian Languages. In R.E. Emmerick & M. Macuch (eds.), The Literature of Pre-Islamic Iran (pp. 72-115). London & New York: I.B.Tauris.
John of Ephesus. (1923). Lives of the Eastern Saints (ed. & tr. by E.W. Brooks). Paris: Firmin-Didot.
Khorenats’i, Moses. (1978). History of the Armenians (tr. by R.W. Thomson). Cambridge & London: Harvard University Press.
Klimkeit, H.-J. (1993). Gnosis on the Silk Road: Gnostic Texts from Central Asia. New York: Harper San Francisco.
Kruk, R. (2001). Sharaf az-Zamân Ṭâhir Marwazî (fl. ca. 1100 A.D.) on Zoroaster, Mânî, Mazdak, and Other Pseudo-Prophets. Persica, 17, 51-68.
Morony, M.G. (1984). Iraq after the Muslim Conquest. Princeton: Princeton University Press.
Müller, F.W.K. (1904). Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Chinesisch-Turkistan II (APAW, pp.1-117). Berlin: Verlag der Königlichen Akademie der Wissenschaften.
Müller, L.G. (tr.) (1956). The De Haeresibus of Saint Augustine. Washington: The Catholic University of America Press.
MacKenzie, D.N. (1999). Iranica Diversa (ed. by C.G. Cereti and L. Paul, 2 vols.). Rome: Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente.
Reeves, J.C. (1997). Manichaean Citations from the Prose Refutations of Ephrem. In P. Mirecki and J. BeDuhn (eds.), Emerging from Darkness: Studies in the Recovery of Manichaean Sources (pp. 217-288). Leiden: Brill.
Reeves, J.C. (2011). Prolegomena to a History of Islamicate Manichaeism. Sheffield & Oakville: Equinox Publishing.
Russell, J.R. (1990). Kartīr and Mānī: A Shamanistic Model of their Conflict. Iranica Varia: Papers in Honor of Professor Ehsan Yarshater (pp. 180–193). Leiden: E.J. Brill.
Sanjana, P.D.B. (tr.) (1900). The Dinkard (vol. 9). Bombay.
Scott, D.A. (1989). Manichaean Responses to Zoroastrianism. Religious Studies, 25(4), 435-457.
Shaked, Sh. (1994). Dualism in Transformation. London: University of London.
Shapira, D. (1999). Manichaios, Jywndg Gryw and Some Other Manichaean Terms and Titles. In Sh. Shaked and A. Netzer (eds.), Irano-Judaica (vol. 4, pp. 122-150). Jerusalem.
Shahbazi, A.Sh. (1989). Bahrām i. Bahrām I. In E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica (vol. 3, pp. 515-516). London & New York: Routledge & Kegan Paul.
Shahbazi, A.Sh. (1989). Bahrām ii. Bahrām II. In E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica (vol. 3, pp. 516-517). London & New York: Routledge & Kegan Paul.
Scheftelowitz, I. (1933). Stammt der Religionsstifter Mani aus dem iranischen Herrscherhaus der Arsakiden. In D.C. Pavry (ed.), Oriental Studies In Honour Of Cursetji Erachji Pavry (pp. 403-404). London: Oxford Univercity Press.
Skjaervø, P.O. (1997). Counter-Manichaean Elements in Kerdir’s Inscriptions: Irano-Manichaica ii. In L. Cirillo and A. Van Tongerloo (eds.), Manichaean Studies iii (pp. 313-342). Louvain: Peeters.
Spuler, B. (2015). Iran in the Early Islamic Period. Leiden & Boston: Brill.
Sundermann, W. (1986). Mani’s Revelations in the Cologne Mani Codex and in Other Sources. In L. Cirillo & A. Roselli (eds.), Codex Manichaicus Coloniensis. Atti del Simposio Internazionale (pp. 205-214). Cosenza.
Sundermann, W. (1987). Studien zur kirchengeschichtlichen Literatur der iranischen Manichäer III. Altorientalische Forschungen, 14(1-2), 41-107.
Sundermann, W. (1998). Eschatology ii. Manichean Eschatology. In E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica (vol. 8, pp. 569-575). Costa Mesa: Mazda Publishers.
Sundermann, W. (2009). Manichaean Literature in Iranian Languages. In R.E. Emmerick & M. Macuch (eds.), The Literature of Pre-Islamic Iran (pp. 197-265). London & New York: I.B.Tauris.
Tardieu, M. (2008). Manichaeism (tr. by M.B. DeBevoise). Urbana: University of Illinois Press.
Tubach, J. & Zakeri, M. (2001). Mani’s Name. In J. van Oort et al. (eds), Augustine and Manichaeism in the Latin West (pp. 272-286). Leiden - Boston - Koln: Brill.
Weber, U. (2009). Wahrām II., König der Könige von Ērān und Anērān. Iranica Antiqua, 44, 559-643.
Widengren, G. (1965). Mani and Manichaeism (tr. by Ch. Kessler). London: Weidenfeld and Nicolson.