دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-144 

مقاله پژوهشی

سکه‌های عرب‌ساسانی

صفحه 131-141

10.22034/ais.2022.348546.1020

شاهین آریامنش؛ هوشنگ رستمی