بررسی جایگاه ساز بربت در فرهنگ موسیقی ایران باستان براساس نقشمایه‌های ظروف فلزی فاخر عصر ساسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه باستان شناسی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

چکیده

هنر موسیقی، همواره در دوره‌های فرهنگی ایران مورد توجه بوده است. بر طبق مدارک مکتوب به‌جامانده از دورۀ حکمرانی ساسانیان (۲۲۴-۶۵۱ میلادی)، همچون کارنامه‌ اردشیر بابکان، درخت آسوریک و خسرو و ریدگ، می‌توان دریافت که موسیقی در این زمان به شکوفایی رسیده بوده است. در میان انواع سازهایی که در دورۀ ساسانی وجود داشته، به‌نظر می‌رسد که ساز بربت از امتیاز خاصی برخوردار بوده است. شاید نام باربَد، مشهورترین موسیقی‌دان این عصر نیز پیوندی با نام ساز بربت داشته باشد. هدف از پژوهش پیش‌رو این است که با ارائۀ نمونه‌هایی از ظروف فلزی منقوش دورۀ ساسانی با نقشمایه‌های ساز بربت، ویژگی‌های این ساز از لحاظ فرم و ارتباط نوازنده با نقشمایه‌های دیگر در هر صحنه را مورد بررسی قرار گیرد. این پرسش‌ که هنرمند ساسانی اساساً چه انگیزه‌ای در خلق نقشمایۀ نواختن بربت روی ظروف فلزی تجملی داشته، مسئلۀ اصلی تحقیق است. گردآوری داده‌های پژوهش، به روش کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل آنها به روش توصیفی-تطبیقی انجام شده است. نتیجه نشان می‌دهد که طی دورۀ ساسانی، نقش ساز بربت در صحنه‌های متنوع، روی فرم‌های مختلفی از ظروف فلزی نقر شده است که اغلب صحنه‌ها نمایش‌دهندۀ بزم‌ها، ضیافت‌ها و جشن‌های درباری هستند و به‌طورکلی، جایگاه ویژه و رفیع ساز بربت را در فرهنگ موسیقی عصر ساسانی به تصویر می‌کشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Position of the Barbat Instrument in Ancient Iranian Musical Culture based on the Motifs of the Luxurious Metal Vessels of the Sassanid Era

نویسنده [English]

  • Sara Benmaran
Department Archaeology University of Kashan
چکیده [English]

The art of music has always been considered in Iranian cultural periods. According to written documents from the Sassanid period (AD 224-651), such as the biographies of Ardeshir Babakan, the Assyric tree, and Khosrow and Ridag, it can be seen that music flourished during this period. Among the various instruments that existed during this period, it appears that the Barbat instrument had a special privilege. Perhaps the name of Bārbad, the most famous musician of this period, also has a connection with the name of Barbat. The aim of the research is to present samples of Sassanid period engraved metal vessels with Barbat motifs, to investigate the features of this musical instrument in terms of form and the musician's relationship with other motifs in each scene. The question of what was the motivation of the Sassanid artist in engraving the motif of playing the Barbat on luxury metal vessels is the main issue of the research. The collection of research data was done by the library method and their analysis was done by the descriptive-adaptive method. The result shows that during the Sassanid period, the motif of the Barbat instrument was engraved on various forms of metal vessels in various scenes, most of the scenes showing parties, banquets, and court celebrations, and in general, the Barbat instrument has held a special and exalted position in the musical culture of the Sasanian era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbat
  • Sassanid Era
  • music
  • Motif
  • Metal Vessels

🔓 © 2023 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

الف) فارسی
ابن قتیبه. (۱۹۶۴). الشعر و الشعرا، جلد اول، بیروت.
اکبری تیرآبادی، نینا. (۱۳۸۹). نگاهی به نقوش آلات موسیقی در دوره ساسانیان و تداوم آنها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر تهران.  
باقری حسن کیاده، معصومه و مهدیه حیدری. (۱۳۸۹). «بررسی ابزار موسیقی دوره ساسانی بر پایه متن پهلوی خسرو قبادان و ریدگ». مطالعات ایرانی ۱۷: ۲۹-۵۴.
بویس، مری و هنری جورج فارمر. (۱۳۶۸). دو گفتار درباره خنیاگری و موسیقی ایران، ترجمۀ بهزاد باشی، تهران: آگاه.
برکشلی، مهدی. (۱۳۵۴). موسیقی فارابی، تهران: شورای عالی فرهنگ و هنر، مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی.
بینش، تقی. (۱۳۸۲). شناخت موسیقی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه هنر تهران.
تفضلی، احمد (۱۳۸۶). تاریخ ادبیات پیش از اسلام، تهران: سخن.
خالقی، روح‌الله (۱۳۶۶). نظری به موسیقی، جلد اول، تهران: صفی علیشاه.
خوارزمی، محمد بن محمد (1347). مفاتیح العلوم، مترجم حسین خدیو جم، تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
دولتی‌فرد، مریم و فاطمه شاهرودی (۱۳۹۲). «تحلیل نحوه بازنمایی نوازنده عود در تصاویر دوره ساسانی تا صفوی»، نشریه هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره ۱۸، شماره ۲: ۴۹-۵۶.
ذاکر جعفری، نرگس. (۱۳۸۹). کتاب سال شیدا: مجموعه مقالات موسیقی، تهران: آوای شیدا.
سامی، علی. (۱۳۴۹). «تأثیر موسیقی ایران در موسیقی عهد اسلامی»، نشریه هنر و مردم، دوره جدید، شماره ۹۹: ۲۱-۲۷.
فارمر، هنری جورج. (۱۳۶۶). تاریخ موسیقی خاورزمین، جلد اول، مترجم بهزاد باشی، تهران: معین. 
فرّهی، مهرنوش. (۱۳۸۸). بررسی سازهای دوره ساسانیان براساس نقش برجسته‌ها و نقوش روی ظروف، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران.
فروغ، مهدی. (۱۳۴۷). «بربط ساز ایرانی»، نشریه هنر و مردم، دوره جدید، ۷۰: ۵-۷.
فروغ، مهدی. (۱۳۴۲). «موسیقی‌دانان ایرانی در دوره اسلام: تأثیر ایران در موسیقی عرب»، نشریه هنر و مردم، دوره جدید، شماره ۱۷: ۱۱-۱۳.
فروغ، مهدی. (۱۳۳۵). «آلات موسیقی قدیم ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه»، مجله موسیقی ۳(۵): 82-83.
کرتیس، جان. (۱۳۸۹). بین‌النهرین و ایران در دوران اشکانی و ساسانی، ترجمۀ زهرا باستی، تهران: سمت.
کریستین‌سن، آرتور. (۱۳۷۸). ایران در زمان ساسانیان، ترجمۀ رشید یاسمی، تهران: صدای معاصر.
مسعودی، علی بن حسین. (۱۳۶۳). مروج الذهب و معادن الجوهر، جلد چهارم، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 
ب) نافارسی
Farhat, H. (2004). The Dastgah Concept in Persian Music, Cambridge University Press.
Farmer, H. G. (1966). Islam (Musikgeschichte in Bildern, Band III: Musik des Mittelalters und der Renaissance, Lieferung 2), Leipzig Deutscher Verlag fur Musik.
Lawergren, B. (2009). Music history I. Pre-Islamic Iran, Encyclopædia Iranica, 20.
Schaeffner, A. (1936). Origine des instruments de musique. Introduction ethnologique à l’histoire de la musique instrumentale. Paris, Payot. 
Thomson, W. M. (1859). The land and the book, or biblical illustrations drawn from the manners and customs, the scenes and scenery of the Holy Land. T. Nelson and Sons.