بررسی جایگاه ساز بربت در فرهنگ موسیقی ایران باستان براساس نقشمایه‌های ظروف فلزی فاخر عصر ساسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه باستان شناسی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

چکیده

هنر موسیقی، همواره در دوره‌های فرهنگی ایران مورد توجه بوده است. بر طبق مدارک مکتوب به‌جامانده از دورۀ حکمرانی ساسانیان (۲۲۴-۶۵۱ میلادی)، همچون کارنامه‌ اردشیر بابکان، درخت آسوریک و خسرو و ریدگ، می‌توان دریافت که موسیقی در این زمان به شکوفایی رسیده بوده است. در میان انواع سازهایی که در دورۀ ساسانی وجود داشته، به‌نظر می‌رسد که ساز بربت از امتیاز خاصی برخوردار بوده است. شاید نام باربَد، مشهورترین موسیقی‌دان این عصر نیز پیوندی با نام ساز بربت داشته باشد. هدف از پژوهش پیش‌رو این است که با ارائۀ نمونه‌هایی از ظروف فلزی منقوش دورۀ ساسانی با نقشمایه‌های ساز بربت، ویژگی‌های این ساز از لحاظ فرم و ارتباط نوازنده با نقشمایه‌های دیگر در هر صحنه را مورد بررسی قرار گیرد. این پرسش‌ که هنرمند ساسانی اساساً چه انگیزه‌ای در خلق نقشمایۀ نواختن بربت روی ظروف فلزی تجملی داشته، مسئلۀ اصلی تحقیق است. گردآوری داده‌های پژوهش، به روش کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل آنها به روش توصیفی-تطبیقی انجام شده است. نتیجه نشان می‌دهد که طی دورۀ ساسانی، نقش ساز بربت در صحنه‌های متنوع، روی فرم‌های مختلفی از ظروف فلزی نقر شده است که اغلب صحنه‌ها نمایش‌دهندۀ بزم‌ها، ضیافت‌ها و جشن‌های درباری هستند و به‌طورکلی، جایگاه ویژه و رفیع ساز بربت را در فرهنگ موسیقی عصر ساسانی به تصویر می‌کشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Position of the Barbat Instrument in Ancient Iranian Musical Culture based on the Motifs of the Luxurious Metal Vessels of the Sassanid Era

نویسنده [English]

  • Sara Benmaran
Department Archaeology University of Kashan
چکیده [English]

The art of music has always been considered in Iranian cultural periods. According to written documents from the Sassanid period (AD 224-651), such as the biographies of Ardeshir Babakan, the Assyric tree, and Khosrow and Ridag, it can be seen that music flourished during this period. Among the various instruments that existed during this period, it appears that the Barbat instrument had a special privilege. Perhaps the name of Bārbad, the most famous musician of this period, also has a connection with the name of Barbat. The aim of the research is to present samples of Sassanid period engraved metal vessels with Barbat motifs, to investigate the features of this musical instrument in terms of form and the musician's relationship with other motifs in each scene. The question of what was the motivation of the Sassanid artist in engraving the motif of playing the Barbat on luxury metal vessels is the main issue of the research. The collection of research data was done by the library method and their analysis was done by the descriptive-adaptive method. The result shows that during the Sassanid period, the motif of the Barbat instrument was engraved on various forms of metal vessels in various scenes, most of the scenes showing parties, banquets, and court celebrations, and in general, the Barbat instrument has held a special and exalted position in the musical culture of the Sasanian era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbat
  • Sassanid Era
  • music
  • Motif
  • Metal Vessels