کلیدواژه‌ها = مصر
هخامنشیان در مصر

دوره 2، شماره 5، فروردین 1402، صفحه 101-107

10.22034/ais.2023.414985.1051

هوشنگ رستمی